Obchodní podmínky

Tyto podmínky (dále jen "Smlouva") upravují vaši účast jako člena (dále jen "Partner") společnosti Paripesa Partners (dále jen "Program"). Přidružený subjekt se zavazuje a souhlasí s tím, že bude vázán touto smlouvou a přílohami v podobě programu čas od času pozměněných programem.

Definice

"Klientem" se rozumí klient Programu.

"Nabídkou" se rozumí propagační nabídka zveřejněná Programem na Stránkách Programu, v elektronické poště nebo v obou případech, která obsahuje reklamní nabídku jménem Klienta a obsahuje takové dodatečné podmínky, které Klient a Program podle svého uvážení čas od času považují za nezbytné.

"Stránkou programu" se rozumí webová stránka programu provozovaná partnery PariPesa a umístěná na adrese https://paripesapartners.com.

"Dílčí přidružená společnost" znamená nezávislou třetí stranu, se kterou má přidružená společnost uzavřenou smlouvu.

Pokyny k programu

Paripesa Partners umožní partnerovi účastnit se programu za předpokladu, že budou dodrženy podmínky této smlouvy a jakékoli zásady stanovené programem a začleněné odkazem do této smlouvy.

Partnerovi bude vydáno jedinečné uživatelské jméno a heslo pro přístup na stránky programu, přičemž žádné z těchto hesel nesmí být použito jinou osobou než partnerem.

Pokud je partner fyzickou osobou a ne obchodním subjektem, musí být starší osmnácti (18) let a/nebo plnoletý, pokud bydlí a/nebo podniká ve státech, provinciích nebo zemích, kde je věk zletilosti vyšší než osmnáct (18) let.

Partner může zapojit Sub-Affiliate k distribuci Nabídek v souladu s Programem za předpokladu, že:

 • Partner má písemný souhlas Zástupce programu se smlouvou o Dílčích přidružených společnostech; ověřitelné jméno, adresa a telefonní číslo každého subpartnera je programu doručeno okamžitě na vyžádání;
 • navrhovaný subpartner souhlasí s tím, že se bude řídit touto smlouvou a zásadami programu v platném znění, a to formou uspokojivou pro program; a partner nikdy nezaměstná podřízeného partnera, který by podle názoru programu mohl poškodit pověst nebo postavení programu nebo je jinak nevhodný.

Jakékoli porušení ustanovení o subpartnerské společnosti ze strany přidružené společnosti bude považováno za porušení této smlouvy ze strany přidružené společnosti.

Program může dle vlastního uvážení potvrdit nebo jinak ověřit nebo ověřit pravdivost a přesnost jakýchkoli registračních informací poskytnutých přidruženou společností. Pokud program na základě vlastního uvážení a uvážení rozhodne, že registrační údaje partnera jsou zavádějící, nepřesné nebo nepravdivé, může program omezit, odepřít nebo ukončit účet partnera, přístup a používání přidruženého partnera a/nebo jakékoli výhody odvozené z účasti přidruženého subjektu v programu; Program může také zadržet platbu jakýchkoli provizí a/nebo jiných poplatků, které mohou být nebo se stanou splatnými nebo splatnými Partnerovi.

Výslovně se ujednává, že strany mají v úmyslu touto smlouvou vytvořit vztah mezi programem a přidruženou společností, ale že žádná ze stran nemá v úmyslu podniknout společný podnik nebo učinit z partnera v jakémkoli smyslu zástupce, zaměstnance nebo partnera programu. Strany výslovně souhlasí s tím, že jsou nezávislými smluvními stranami a že tato smlouva v žádném případě nevytváří partnerství, jak předpokládá zákon o partnerství, R.S.B.C. 1996, c.348, ani si strany navzájem neudělily žádné právo nebo oprávnění převzít nebo vytvořit jakýkoli závazek odpovědnosti, výslovný nebo předpokládaný, jménem nebo jménem druhé strany, nebo zavazovat druhého jakýmkoli způsobem.

Dále je dohodnuto, že Partner nemá žádné oprávnění vytvářet nebo přebírat jménem Programu nebo jeho jménem jakýkoli závazek, výslovný nebo předpokládaný, nebo jednat nebo předstírat, že jedná jako jeho zástupce nebo zástupce za jakýmkoli účelem, a Partner se nebude považovat za držitele takového oprávnění.

Program může dle vlastního uvážení potvrdit nebo jinak ověřit nebo ověřit pravdivost a přesnost jakýchkoli registračních informací poskytnutých přidruženou společností. Pokud program na základě vlastního uvážení a uvážení rozhodne, že registrační údaje partnera jsou zavádějící, nepřesné nebo nepravdivé, může program omezit, odepřít nebo ukončit účet partnera, přístup a používání přidruženého partnera a/nebo jakékoli výhody odvozené z účasti přidruženého subjektu v programu; Program může také zadržet platbu jakýchkoli provizí a/nebo jiných poplatků, které mohou být nebo se stanou splatnými nebo splatnými Partnerovi.

Partner bude používat pouze schválenou reklamní kreativu Programu (bannery, html mailery, redakční sloupky, obrázky a loga) a nebude měnit jejich vzhled ani odkazovat na Program v žádných propagačních materiálech kromě těch, které jsou k dispozici u https://paripesapartners.com. Vzhled a syntaxe hypertextových odkazů jsou navrženy a určeny programem a představují jedinou autorizovanou a povolenou reprezentaci stránek. Použití vlastní kreativy partnera (bannery, html mailery, redakční sloupky, obrázky a loga) je možné pouze s písemným souhlasem Zástupce programu. Partner bude výhradně odpovědný za vývoj, provoz a údržbu webových stránek Partnera a za všechny materiály, které se objeví na webových stránkách Partnera. Mezi tyto povinnosti patří mimo jiné technický provoz webových stránek Partnera a veškerého souvisejícího vybavení; vytváření a zveřejňování recenzí, popisů a referencí produktů na webových stránkách Partnera a odkazování těchto popisů na stránky programu; správnost a vhodnost materiálů zveřejněných na webových stránkách Partnera; a zajistit, aby materiály zveřejněné na webových stránkách Partnera neporušovaly ani neporušovaly práva žádné třetí strany a nebyly urážlivé nebo jinak nezákonné. Program se zříká veškeré odpovědnosti za takové záležitosti. S výjimkou případů uvedených v tomto oddíle nesmí přidružená společnost dále pronajímat, pronajímat, pronajímat, prodávat, dále prodávat, outsourcovat nebo poskytovat služby jakékoli nabídky a jakýkoli pokus o to bude neplatný.

Partnerovi může být udělena nevýhradní, nepřevoditelná licence po dobu trvání této smlouvy k používání obchodního názvu, ochranných známek, servisních značek, log a jakýchkoli dalších označení programu pouze na základě písemného souhlasu Zástupce programu, a to výhradně v souvislosti se zobrazováním propagačních materiálů na stránkách partnera. Tato licence nemůže být sublicencována, postoupena ani jinak převedena přidruženou společností. Právo partnera používat Známky je omezeno a vyplývá pouze z této licence. Partner nebude uplatňovat neplatnost, nevymahatelnost nebo zpochybňovat vlastnictví Značek v žádné žalobě nebo řízení jakéhokoli druhu nebo povahy a nepodnikne žádné kroky, které by mohly poškodit práva Programu ke Známkám, učinit je stejnými generickými nebo jinak oslabit jejich platnost nebo snížit jejich související dobré jméno.

Nabídnout

Nabídky budou zveřejněny na stránkách programu.

Program uděluje Partnerovi omezené, nevýhradní, nepřenosné právo stahovat Nabídky ze Stránek Programu a zveřejňovat je na webových stránkách Partnera a v elektronické korespondenci zasílané Partnerem, přičemž to vše musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou, Zásadami programu v platném znění a dodatečnými podmínkami připojenými ke každé z uvedených Nabídek.

Partner souhlasí s tím, že nebude upravovat, pozměňovat, zkreslovat nebo přikrášlovat Nabídku nebo jakoukoli její část, mimo jiné včetně jakéhokoli textu nebo obrázků poskytnutých Programem nebo Klientem nebo jejich jménem, přímo nebo nepřímo, bez výslovného předchozího písemného souhlasu Programu.

Platby

Program zaplatí Partnerovi provizi (dále jen "Komise"), vypočítanou v souladu s platebními podmínkami uvedenými v každé Nabídce zveřejněné Programem na Stránce Programu. Program uplatňuje Podíl na výnosech, CPA, Hybridní platební plány podle vlastního uvážení v závislosti na objemu a kvalitě provozu, který Partner odesílá, pokud se vzájemně nedohodne jinak.

Bez ohledu na zvolenou platební metodu (např. PayPal, webmoney atd.) poskytne Partner Programu své skutečné bankovní údaje. Provize budou Partnerovi vyplaceny až poté, co Program obdrží platbu od Klienta v souvislosti s takovou Nabídkou zveřejněnou v online oznamovacím systému Programu.

Program se může podle vlastního uvážení a čas od času rozhodnout, že před obdržením platby od Klienta postoupí Partnerovi část nebo všechny provize, ale v žádném případě nebude Program povinen tak učinit.

Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že výplata Provizí může být zpožděna, pokud Partner neposkytl Programu aktuální údaje v souladu s touto Smlouvou a že Program v žádném případě nenese odpovědnost vůči Partnerovi za jakékoli ztráty, náklady nebo výdaje, které Partnerovi přímo nebo nepřímo vzniknou v důsledku takového prodlení. Minimální částka, která může být vyplacena partnerovi v daném fakturačním období, musí přesáhnout 30,00 USD (třicet amerických dolarů). Provize splatné a splatné Programem Partnerovi nebudou úročeny.

Platby Partnerovi v souladu s tímto oddílem budou založeny na záznamech vedených Programem a vykazovaných v online oznamovacím systému Programu a čas od času kontrolovaných Klienty.

Dobrá víra

Partner nebude vědomě těžit ze známého nebo domnělého provozu, který není generován v dobré víře, bez ohledu na to, zda skutečně způsobuje škodu Programu. Program si vyhrazuje právo zadržet všechny částky, které jinak náleží partnerovi podle této smlouvy, pokud máme rozumný důvod se domnívat, že se jedná o takový provoz.

Program si vyhrazuje právo zadržet partnerské platby a/nebo pozastavit či uzavřít účty, pokud zjistíme, že přidružení zákazníci zneužívají jakékoli nabídky nebo propagační akce Paripesa Partners, ať už s vědomím partnera nebo bez něj.

Podvod

Pokud Program na základě vlastního uvážení rozhodne, že se Affiliate nebo Sub-Affiliate zapojil do jakékoli činnosti, kterou Program považuje za podvodnou nebo která by mohla poškodit pověst nebo postavení Programu buď u široké veřejnosti, nebo u Klientů nebo potenciálních Klientů Programu, nebo jinak, že Affiliate nebo Sub-Affiliate se zapojil do činností, které by mohly být považovány za podvodné, Program může, ale nebude povinen, (a) pozastavit nebo ukončit členství Partnera v Programu bez předchozího upozornění a (b) poskytnout jakékoli třetí straně informace týkající se totožnosti a umístění Partnera, pokud je to nutné za účelem prosazení těchto podmínek.

V případě pozastavení nebo ukončení bude jakákoli provize splatná partnerovi v době pozastavení nebo ukončení považována za propadlou.

Pro účely této smlouvy podvodná činnost zahrnuje mimo jiné:

 • činnost Partnera nebo kohokoliv, za koho je Affiliate ze zákona odpovědný, která je přímo nebo nepřímo určena k navyšování Provizí splatných Partnerovi;
 • generování potenciálních zákazníků jinak než mechanismem schváleným Programem;
 • činnost Partnera nebo kohokoliv, za koho je ze zákona odpovědný Partner, která není v souladu s Programem;
 • jakákoli spamová aktivita a aktivita, kterou Klient podle svého uvážení určí jako podvodnou.

Program může kdykoli provést audit partnera pro účely dodržování předpisů. Partner souhlasí s tím, že poskytne Programu veškeré přiměřené informace nezbytné k provedení šetření ohledně dodržování zákona a této Smlouvy ze strany Partnera.

Paripesa Partners má zakázáno propagovat Sázkovou společnost prostřednictvím e-mailového spamu, kontextové reklamy zmiňující značku Paripesa Partners a reklam typu ClickUnder/PopUnder. Pokud budou takové akce odhaleny, osobní účet partnera bude uzavřen, veškeré nahromaděné finanční prostředky budou anulovány a provize budou zadrženy. Je také zakázáno používat nepravdivé informace o sázkové společnosti a bonusech.

Affiliate partneři společnosti Paripesa mají přísně zakázáno mít herní účty a sázet z nich. Pravidlo se bude vztahovat jak na účty registrované pomocí vlastního doporučujícího odkazu, tak na jakýkoli jiný účet, ze kterého byly sázky uzavřeny.

Pokud jsou takové účty u partnera zjištěny, společnost si vyhrazuje právo okamžitě a jednostranně zrušit partnerství a zablokovat účet porušovatele v affiliate programu bez možnosti výběru zbývající provize a jakýchkoli částek vyhraných podáním jakýchkoli sázek.

Ujednání, prohlášení a záruky

Partner prohlašuje a zaručuje, že:

 • má pravomoc a způsobilost uzavřít tuto dohodu a být jí vázán;
 • podle svého nejlepšího vědomí neexistují žádné existující, nevyřízené nebo hrozící nároky nebo žaloby probíhající proti Partnerovi;
 • žádná z webových stránek partnera neobsahuje klamavou nebo klamavou reklamu nebo jakýkoli strojově čitelný kód, mimo jiné včetně virů, trojských koní, pracovních nebo jiných samospouštěcích programů;
 • vlastní nebo má zákonné právo používat a distribuovat veškerý obsah, materiál chráněný autorskými právy, produkty a služby zobrazené na jejích webových stránkách nebo webových stránkách nebo jejich prostřednictvím a v její elektronické poště;
 • a nyní není stranou žádné smlouvy nebo obchodního vztahu, který by mohl být v rozporu s touto smlouvou.

Partner se zavazuje a souhlasí s tím, že:

 • bude vždy dodržovat všechny zákony platné v jurisdikci, kde se nachází Partner, a také tam, kde Partner přímo nebo nepřímo provozuje svou obchodní činnost nebo prodává Nabídku;
 • neuzavře žádnou dohodu nebo obchodní vztah ani jinak nevznikne žádný závazek, který by podle názoru Programu mohl být v rozporu s touto Smlouvou;
 • bude vždy dodržovat podmínky této smlouvy a zásady programu, které program čas od času aktualizuje, doplňuje a nahrazuje podle vlastního uvážení;
 • bez výslovného písemného souhlasu Programu nebude používat ani nedovolí žádné osobě, za kterou je ze zákona odpovědná, používat jakékoli obchodní názvy nebo ochranné známky třetích stran;
 • nebude zveřejňovat na žádné webové stránce ani posílat elektronickou poštou univerzální vyhledávač zdrojů nebo jiný odkaz na jakýkoli obsah nebo se jinak zapojovat nebo tolerovat jakékoli praktiky, které jsou podle názoru Programu klamavé, pomlouvačné, urážlivé, urážlivé, násilné, předsudečné, obscénní, které by mohly poškodit pověst nebo postavení Programu, nebo které by jinak byly nezákonné;
 • bude vždy dodržovat podmínky jakékoli dohody nebo zásad stanovených Nabídkou, které se Partner rozhodne zúčastnit;
 • bude vždy dodržovat ustanovení zákona CAN-SPAM z roku 2003, ve znění pozdějších předpisů nebo nahrazení;
 • nebude zveřejňovat žádný obsah týkající se Nabídky v žádné diskusní skupině, chatovací místnosti, nástěnce nebo "blogu" Usenet (s výjimkou chatovací místnosti, nástěnky nebo blogu, které jsou provozovány nebo primárně vlastněny Partnerem) bez výslovného písemného souhlasu Programu;
 • bude odpovědný za vývoj, provoz a údržbu svých webových stránek nebo webových stránek a elektronické pošty, mimo jiné včetně jejich technického provozu, vytváření, zveřejňování a přesnosti jakéhokoli obsahu zveřejněného na takových webových stránkách nebo webových stránkách nebo v jakékoli elektronické poště;
 • nebude se žádným způsobem pokoušet měnit, upravovat, odstraňovat, skrývat nebo jinak znemožňovat nebo zefektivňovat jakékoli značky, zdrojové kódy, odkazy, pixely, moduly nebo jiná data poskytnutá nebo získaná z programu;
 • nebude "rámovat" ani "zrcadlit" žádnou část jakýchkoli stránek hostovaných Klientem, pokud to Program a Klient výslovně nepovolí;
 • nebude měnit žádné webové stránky ani obsah elektronické pošty poskytovaný Programem; a vždy a čas od času poskytne Programu písemné potvrzení platné adresy, telefonního čísla, adresy elektronické pošty a dalších identifikačních nebo finančních informací, které může Program přiměřeně požadovat.

Odškodnění

Přidružená společnost se zavazuje a souhlasí s tím, že odškodní a ochrání Program, jeho mateřskou společnost a jejich příslušné akcionáře, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance (souhrnně "Odškodněná skupina") před a proti jakýmkoli nárokům nebo rozsudkům, včetně všech souvisejících právních poplatků, výdajů a výdajů, které skutečně vznikly, vyplývající z jakéhokoli porušení této smlouvy Přidruženou společností nebo jakoukoli Přidruženou společností nebo uplatněním jakéhokoli práva vyplývajícího z této Smlouvy nebo jakéhokoli jednání Přidruženou společností nebo opomenutí Partnera, Sub-Affiliate nebo kohokoli, za koho je Affiliate ze zákona odpovědný, mimo jiné včetně jakýchkoli škod, ztrát, následných nebo jiných, vzniklých jakýmkoli způsobem (včetně těch, které vyplývají nebo souvisejí s jakoukoli odpovědností nebo jiným soudním sporem, nárokem, požadavkem nebo jiným podaným žalobem) v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí Partnera nebo jakékoli osoby, za kterou je Partner ze zákona odpovědný, bez ohledu na to, zda je odškodňovaná skupina nebo kterákoli z nich uvedena jako žalovaná strana v jakémkoli takovém řízení a zda je odškodňovaná skupina nebo kterákoli z nich obviněna z nedbalosti nebo jinak odpovědné za jakoukoli škodu nebo újmu na osobách nebo majetku. Povinnost partnera hájit a odškodnit, jak je stanoveno v tomto odstavci, zůstane v platnosti i po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu a nebude jinak omezena žádnou jinou podmínkou této nebo jakékoli smlouvy. Program může, na základě svého vlastního uvážení a vlastního uvážení, převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění ze strany Přidruženého subjektu. Program se může podílet na obhajobě všech nároků, u kterých nepřebírá obhajobu a kontrolu, a Affiliate partner nebude vypořádávat žádný takový nárok bez předchozího písemného souhlasu Programu.

Důvěrnost

Program nebo jeho ředitelé mohou čas od času sdělit Partnerovi určité informace týkající se podnikání Programu nebo jeho zákazníků, přidružených společností, dceřiných společností, přidružených společností, zástupců nebo zaměstnanců Programu; obchodní a marketingové plány, strategie a metody, které nemusí být běžnou praxí v odvětví nebo které nejsou v daném odvětví obecně známy; nebo studie, grafy, plány, příběhy nebo kompilace obchodních a průmyslových informací získaných nebo připravených programem nebo jeho jménem (vše souhrnně označované jako "důvěrné informace"). Partner bere na vědomí, že Důvěrné informace budou poskytovány na základě výhradního uvážení Programu a nic v této Smlouvě nezavazuje Program, jeho ředitele, zástupce nebo zaměstnance k tomu, aby Partnerovi sdělili nebo poskytli přístup k jakýmkoli Důvěrným informacím.

Není-li to výslovně písemně schváleno Programem, Partner se zavazuje a souhlasí:

 • používat Důvěrné informace pouze pro účely výslovně uvedené v této Smlouvě;
 • a že žádné důvěrné informace nebudou sděleny žádné třetí straně, přidružené společnosti, dceřiné společnosti, podřízené společnosti, agentovi nebo zaměstnanci přidružené společnosti bez předchozího písemného souhlasu programu, který může být bezdůvodně a svévolně odepřen.

Partner bere na vědomí, že Program zůstává jediným a výhradním vlastníkem všech práv, nároků a podílů na Důvěrných informacích. Partner souhlasí s tím, že Důvěrné informace nebudou kopírovány ani jinak reprodukovány bez výslovného předchozího písemného souhlasu Programu.

Po ukončení této Smlouvy nebo jinak na žádost Programu Partner souhlasí s tím, že neprodleně dodá Programu všechny poznámky, data, pásky, referenční položky, náčrty, výkresy, memoranda, záznamy, diskety, elektronickou komunikaci v jakékoli formě a jakékoli další materiály jakýmkoli způsobem související s jakýmikoli Důvěrnými informacemi, které má Přidružený partner nebo jakýkoli přidružený subjekt k dispozici, dceřiná společnost, podřízená pobočka, zástupce nebo zaměstnanec přidružené společnosti.

Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

 • ustanovení tohoto oddílu a souhlas Partnera s ním jsou podstatná a představují podstatný podnět k tomu, aby Program uzavřel tuto Smlouvu;
 • ustanovení tohoto oddílu budou vykládána nezávisle na jakémkoli jiném ustanovení této smlouvy a existence jakéhokoli nároku nebo důvodu žaloby, který může přidružená společnost vznést proti programu, ať už je založena na této smlouvě nebo jinak, nepředstavuje obranu proti vynucování ustanovení tohoto oddílu ze strany programu;
 • jakékoli porušení tohoto článku by způsobilo nenapravitelnou škodu Programu, u které by náhrada škody nemusela být adekvátní nápravou, a Přidružený subjekt proto souhlasí s tím, že v případě takového porušení bude Program oprávněn vymáhat, kromě jakéhokoli jiného práva vyplývajícího z Programu podle této Smlouvy nebo jinak ze zákona nebo ekvity, soudní příkaz vůči Partnerovi bez nutnosti prokazování skutečné škody;
 • a bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této smlouvy zůstane tento oddíl v platnosti i po ukončení této smlouvy, ať už k němu došlo jakkoli. Partner souhlasí s tím, že Program odškodní a ochrání před veškerými ztrátami, náklady nebo výdaji, včetně soudních výloh a právních poplatků na bázi právního zástupce a vlastního klienta, které mohou Programu vzniknout jako přímý nebo nepřímý důsledek jakéhokoli neoprávněného zveřejnění Důvěrných informací Partnerem nebo jakoukoli osobou, za kterou je Partner odpovědný, v právu.

Zákaz konkurence

Během doby platnosti této smlouvy a po dobu šesti (6) měsíců poté se partner nebude žádným způsobem snažit podkopat dobré jméno programu, a zejména nebude přímo ani nepřímo: (1) vyžadovat nebo lákat nebo se pokoušet získat nebo nalákat práci mimo program; (2) oslovovat nebo lákat nebo se pokoušet oslovovat nebo lákat kteréhokoli ze zaměstnanců Programu, aby vstoupil do zaměstnání u Partnera nebo konkurenta Programu; nebo (3) přímo nebo nepřímo uzavírat jakoukoli dohodu nebo smlouvu, písemnou nebo jinou, s jakýmkoli klientem nebo jinak poskytovat služby jakékoli třetí straně v konečný prospěch klienta, které by podle názoru programu mohly konkurovat jakýmkoli službám poskytovaným programem tomuto klientovi.

Nezřeknutí se práv

Pokud program neprosadí přísné plnění kteréhokoli ustanovení této smlouvy ze strany partnera, nebude to znamenat zřeknutí se práva programu na následné vymáhání takového ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení této smlouvy. Žádné úpravy, dodatky, výmazy nebo prolínání této smlouvy nejsou povoleny a program je neuznává. Žádný z našich zaměstnanců nebo zástupců nemá žádné oprávnění provádět nebo souhlasit s jakýmikoli změnami nebo úpravami této smlouvy nebo jejích podmínek.

Zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Program se zříká všech záruk, podmínek, prohlášení, odškodnění a garancí s ohledem na jakoukoli záležitost, ať už výslovnou nebo předpokládanou (mimo jiné včetně jakékoli záruky ziskovosti, uspokojivé kvality, prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel, vlastnického práva a neporušení práv). Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této smlouvy se Program dále zříká všech závazků a závazků na straně Programu a osob, za které je ze zákona odpovědný za jakékoli škody, mimo jiné včetně nepřímých, zvláštních a následných škod, poplatků za právní zastoupení a znalce a soudních výloh (i když byl Program upozorněn na možnost vzniku takových škod, poplatky nebo náklady), které vyplývají z této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Program nebude za žádných okolností odpovědný Partnerovi za jakékoli následné, nepřímé, zvláštní, represivní nebo náhodné škody nebo ušlý zisk Partnera nebo jeho nástupců nebo postupníků (včetně, bez omezení, nároků na ztrátu dobrého jména, používání nebo spoléhání se na služby poskytované podle této Smlouvy, zastavení jiné práce nebo poškození jiných aktiv) vyplývající z porušení nebo selhání výslovné nebo předpokládané záruky, porušení smlouvy, uvedení v omyl, nedbalost, objektivní odpovědnost v občanskoprávním deliktu nebo jinak. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, Program nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění vyplývající z jakéhokoli vládního zásahu, požáru, povodně, povstání, zemětřesení, výpadku proudu, nepokojů, výbuchu, embarga, stávek, ať už legálních nebo nelegálních, nedostatku pracovních sil nebo materiálu, přerušení dopravy jakéhokoli druhu, zpomalení práce, činnosti nebo nečinnosti Přidružené společnosti nebo třetích stran, vybavení nebo softwaru Přidružené společnosti a/nebo jakéhokoli zařízení třetí strany nebo jakékoli jiné podmínky ovlivňující výrobu nebo dodávku jakýmkoli způsobem, který je mimo kontrolu Programu.

Ukončení

Program může tuto Smlouvu kdykoli ukončit výpovědí zaslanou Partnerovi šest (6) hodin předem. Partner může tuto Smlouvu kdykoli ukončit čtyřicet osm (48) hodin od oznámení o Programu. Po ukončení musí partner odstranit všechny bannery/ikony programu ze stránek partnera a deaktivovat všechny odkazy z webu partnera na všechny webové stránky partnerů Paripesa. Všechna práva a licence udělené partnerovi v této smlouvě budou okamžitě ukončeny. Partner vrátí Programu veškeré důvěrné informace a všechny jejich kopie, které má v držení, úschově a pod kontrolou, a přestane používat Známky Programu.

Obecné

Program může postoupit tuto smlouvu bez předchozího souhlasu partnera. Partner nesmí postoupit tuto smlouvu bez výslovného písemného souhlasu Programu.

Program si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upravit tuto smlouvu kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu, a to podle vlastního uvážení. Nejnovější verze této smlouvy bude zveřejněna zde. I když Program může Partnerovi poskytnout oznámení o podstatných změnách této Smlouvy, je výhradní odpovědností Partnera informovat se o všech takových změnách nebo dodatcích. Jakékoli oznámení nebo jiné sdělení (dále jen "oznámení") povolené nebo vyžadované touto smlouvou bude písemné a bude doručeno osobním doručením nebo zasláno faxem nebo elektronickou poštou přijímající straně na adresu poskytnutou Programu Partnerem v jeho účtu v Programu. Každé takové oznámení bude považováno za doručené dnem, kdy bylo předáno faxem nebo elektronickou poštou nebo doručeno. Žádná podmínka této smlouvy nebude považována za prominutou a žádné porušení nebude omluveno, pokud takové zřeknutí se nebo souhlas omlouvající porušení nebude písemný a podepsaný oběma stranami.

V případě, že jakákoli podmínka, ujednání nebo podmínka této smlouvy bude prohlášena za neurčitou, neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou soudem s jurisdikcí, bude tato smlouva s ohledem na zbývající podmínky, ujednání nebo podmínky nadále platit.

Tato smlouva bude platná ve prospěch příslušných nástupců, dědiců a postupníků programu i přidružené společnosti a bude pro ně závazná. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná prohlášení, jednání, ujednání a dohody, ústní nebo písemné.

Tato smlouva je písemná a je k dispozici pouze v angličtině. V případě jakéhokoli rozporu mezi významem jakékoli přeložené verze této smlouvy má přednost význam této verze v anglickém jazyce.