Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de "Overeenkomst") zijn van toepassing op uw deelname als lid (de "Affiliate") van het Paripesa Partners Bedrijf (het "Programma"). De Deelnemer stemt ermee in en stemt ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst en de bijgevoegde schema's, zoals van tijd tot tijd gewijzigd door het Programma.

Definities

"Klant" betekent een klant van het Programma.

"Aanbieding" betekent een promotionele aanbieding die door het Programma wordt gepubliceerd op de Programmasite, in een e-mail of beide, waarin een advertentieaanbieding wordt gedaan namens een Klant en die aanvullende voorwaarden bevat die de Klant en het Programma, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd nodig achten.

"Programmasite" betekent de website voor het Programma die wordt beheerd door PariPesa Partners en zich bevindt op https://paripesapartners.com.

"Sub-Affiliate" betekent een onafhankelijke derde partij die door de Affiliate is gecontracteerd.

Richtlijnen voor het programma

Paripesa Partners zal de Affiliate toestaan om deel te nemen aan het Programma, onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden in deze Overeenkomst en in het beleid dat door het Programma is vastgesteld, van tijd tot tijd, en door middel van verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst.

De Deelnemer ontvangt een unieke gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de Programmasite, die geen van beide mogen worden gebruikt door een andere persoon dan de Deelnemer.

Als de Affiliate een individu is en geen handelsentiteit, moet hij/zij ouder zijn dan achttien (18) jaar en/of meerderjarig zijn om zich in te schrijven en deel te nemen als hij/zij meerderjarig is als hij/zij woonachtig en/of zaken doet in staten, provincies of landen waar de meerderjarigheid hoger is dan achttien (18) jaar.

De Affiliate kan Sub-Affiliates inschakelen om Aanbiedingen te distribueren in overeenstemming met het Programma, op voorwaarde dat:

 • de Deelnemer heeft schriftelijke toestemming van de Programmavertegenwoordiger om Sub-Gelieerde Ondernemingen te contracteren; een verifieerbare naam, adres en telefoonnummer voor elke Sub-Affiliate wordt op verzoek onmiddellijk aan het Programma verstrekt;
 • de voorgestelde Sub-Affiliate stemt ermee in, in een vorm die voldoet aan het Programma, zich te houden aan deze Overeenkomst en het Programmabeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd; en op geen enkel moment zal de Affiliate een Sub-Affiliate inschakelen die, naar de mening van het Programma, de reputatie of reputatie van het Programma in diskrediet kan brengen of anderszins ongeschikt is.

Elke schending door een Sub-Affiliate van de Bepalingen van de Sub-Affiliate zal worden beschouwd als een schending van deze Overeenkomst door de Affiliate.

Het Programma kan, naar eigen goeddunken, de waarheid en nauwkeurigheid van alle registratie-informatie die door de Deelnemer wordt verstrekt, bevestigen of anderszins verifiëren of controleren. Indien het Programma op enig moment, naar eigen goeddunken en naar eigen goeddunken, vaststelt dat de registratiegegevens van de Affiliate misleidend, onjuist of onwaarachtig zijn, kan het Programma het account van de Affiliate, de toegang tot en het gebruik van de Affiliate en/of de voordelen die voortvloeien uit de deelname van de Affiliate aan het Programma beperken, weigeren of beëindigen; het Programma kan ook de betaling inhouden van commissies en/of andere vergoedingen die verschuldigd of betaalbaar zijn of worden aan de Deelnemer.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de partijen met deze Overeenkomst de intentie hebben om een relatie tot stand te brengen tussen het Programma en de Affiliate, maar dat het niet de bedoeling van een van beide partijen is om een joint venture aan te gaan of om van de Affiliate op enigerlei wijze een agent, werknemer of partner van het Programma te maken. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij onafhankelijke contractanten zijn en dat deze Overeenkomst op geen enkele manier een partnerschap creëert zoals bedoeld in de Partnership Act, R.S.B.C. 1996, c.348, noch hebben de partijen elkaar enig recht of bevoegdheid verleend om enige verplichting van verantwoordelijkheid op zich te nemen of te creëren, expliciet of impliciet, namens of in naam van de ander, of om de ander op welke wijze dan ook te binden.

Verder wordt overeengekomen dat de Deelnemer niet bevoegd is om in naam van het Programma of namens hem enige verplichting, expliciet of impliciet, te creëren of op zich te nemen, of om op te treden of te beweren op te treden als zijn agent of vertegenwoordiger voor welk doel dan ook en de Deelnemer zal zich niet voordoen als iemand met een dergelijke bevoegdheid.

Het Programma kan, naar eigen goeddunken, de waarheid en nauwkeurigheid van alle registratie-informatie die door de Deelnemer wordt verstrekt, bevestigen of anderszins verifiëren of controleren. Indien het Programma op enig moment, naar eigen goeddunken en naar eigen goeddunken, vaststelt dat de registratiegegevens van de Affiliate misleidend, onjuist of onwaarachtig zijn, kan het Programma het account van de Affiliate, de toegang tot en het gebruik van de Affiliate en/of de voordelen die voortvloeien uit de deelname van de Affiliate aan het Programma beperken, weigeren of beëindigen; het Programma kan ook de betaling inhouden van commissies en/of andere vergoedingen die verschuldigd of betaalbaar zijn of worden aan de Deelnemer.

De Affiliate zal alleen gebruik maken van het goedgekeurde reclamemateriaal van het Programma (banners, html-mailers, redactionele kolommen, afbeeldingen en logo's) en zal het uiterlijk ervan niet wijzigen of verwijzen naar het Programma in ander promotiemateriaal dan dat beschikbaar is bij https://paripesapartners.com. Het uiterlijk en de syntaxis van de hyperlinks zijn ontworpen en aangeduid door het Programma en vormen de enige toegestane en toegestane weergave van de sites. Het gebruik van eigen advertentiemateriaal van de Deelnemer (banners, html-mailers, redactionele kolommen, afbeeldingen en logo's) is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de Programmavertegenwoordiger. De Affiliate is als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de exploitatie en het onderhoud van de Affiliate-website en voor alle materialen die op de Affiliate-website verschijnen. Dergelijke verantwoordelijkheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de technische werking van de Affiliate-website en alle bijbehorende apparatuur; het creëren en plaatsen van productrecensies, beschrijvingen en referenties op de website van de Affiliate en het koppelen van deze beschrijvingen aan de Site van het Programma; de juistheid en gepastheid van materialen die op de website van de Affiliate zijn geplaatst; en ervoor te zorgen dat materialen die op de website van de Affiliate worden geplaatst, geen inbreuk maken op de rechten van derden en niet lasterlijk of anderszins illegaal zijn. Het Programma wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor dergelijke zaken af. Anders dan zoals bepaald in deze Sectie, mag de Deelnemer geen Aanbod onderverhuren, verhuren, leasen, verkopen, doorverkopen, uitbesteden of onderhouden, en elke poging om dit te doen is nietig.

Aan de Deelnemer kan gedurende de looptijd van deze Overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie worden verleend voor het gebruik van de handelsnaam, handelsmerken, dienstmerken, logo's en andere benamingen van het Programma, uitsluitend met schriftelijke toestemming van de Programmavertegenwoordiger, uitsluitend in verband met de weergave van het promotiemateriaal op de site van de Deelnemer. Deze licentie kan niet in sublicentie worden gegeven, toegewezen of anderszins worden overgedragen door de Affiliate. Het recht van de Affiliate om de Merken te gebruiken is beperkt tot en vloeit uitsluitend voort uit deze licentie. De Affiliate zal de ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid of het eigendom van de Merken niet claimen in een actie of procedure van welke aard dan ook, en zal geen actie ondernemen die de rechten van het Programma op de Merken kan schaden, deze generiek kan maken of anderszins hun geldigheid kan verzwakken of de bijbehorende goodwill kan verminderen.

Aanbieden

Aanbiedingen worden op de programmasite geplaatst.

Het Programma verleent de Deelnemer een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om Aanbiedingen van de Programmasite te downloaden en deze te publiceren op de websites van de Deelnemer en in e-mailcorrespondentie die door de Deelnemer wordt verzonden, hetgeen allemaal moet gebeuren in overeenstemming met deze Overeenkomst, het Programmabeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en de aanvullende voorwaarden die aan elk van de genoemde Aanbiedingen zijn toegevoegd.

De Affiliate stemt ermee in om de Aanbieding of enig deel van de Aanbieding niet te wijzigen, te wijzigen, verkeerd voor te stellen of te verfraaien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst of afbeeldingen die door of namens het Programma of de Klant op enigerlei wijze, direct of indirect, zijn verstrekt, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Programma.

Betalingen

Het Programma betaalt aan de Deelnemer een commissie (de "Commissie"), berekend in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die worden beschreven in elke Aanbieding die door het Programma op de Programmasite wordt geplaatst. Het Programma past naar eigen goeddunken Revenue Share, CPA en Hybride betalingsplannen toe, afhankelijk van het volume en de kwaliteit van het verkeer dat de Affiliate verzendt, tenzij onderling anders overeengekomen.

Niettegenstaande de gekozen betaalmethode (bijv. PayPal, webmoney etc.) zal de Affiliate het Programma voorzien van zijn werkelijke bankgegevens. Commissies worden alleen aan de Affiliate uitbetaald na ontvangst door het Programma van betaling van de Klant met betrekking tot een dergelijk Aanbod dat is gepubliceerd in het online rapportagesysteem van het Programma.

Het Programma kan, naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd, ervoor kiezen om een deel of het geheel van de Commissies voor te schieten aan de Affiliate voordat de betaling van de Klant is ontvangen, maar in geen geval zal het Programma verplicht zijn om dit te doen.

De Affiliate erkent en stemt ermee in dat de betaling van Commissies kan worden uitgesteld wanneer de Affiliate het Programma niet heeft voorzien van actuele gegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst en dat het Programma in geen geval aansprakelijk is jegens de Affiliate voor enig verlies, kosten of uitgaven die direct of indirect door de Affiliate zijn opgelopen als gevolg van een dergelijke vertraging. Het minimumbedrag dat in een bepaalde factureringsperiode aan de Affiliate kan worden betaald, moet hoger zijn dan US $ 30,00 (dertig US Dollars). Commissies die door het Programma aan een Affiliate verschuldigd en betaalbaar zijn, zullen geen rente opleveren.

Betalingen aan een Affiliate in overeenstemming met dit artikel zullen gebaseerd zijn op de gegevens die door het Programma worden bijgehouden en die van tijd tot tijd worden gerapporteerd in het online rapportagesysteem van het Programma en worden gecontroleerd door de Klanten.

Te goeder trouw

De Affiliate zal niet bewust profiteren van bekend of vermoed verkeer dat niet te goeder trouw is gegenereerd, ongeacht of het daadwerkelijk schade toebrengt aan het Programma. Het programma behoudt zich het recht voor om alle bedragen in te houden die anders verschuldigd zijn aan de Deelnemer op grond van deze Overeenkomst als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat er sprake is van dergelijk verkeer.

Het Programma behoudt zich het recht voor om affiliate-betalingen in te houden en/of accounts op te schorten of te sluiten wanneer affiliate-klanten misbruik maken van aanbiedingen of promoties van Paripesa Partners, met of zonder medeweten van de Affiliate.

Fraude

Als het Programma, naar eigen goeddunken, vaststelt dat de Affiliate of Sub-Affiliate zich heeft beziggehouden met activiteiten die door het Programma als frauduleus worden beschouwd of die de reputatie of reputatie van het Programma in diskrediet kunnen brengen, hetzij bij het grote publiek, hetzij bij de Klanten of potentiële Klanten van het Programma, of anderszins dat de Affiliate of Sub-Affiliate zich heeft beziggehouden met activiteiten die als frauduleus kunnen worden beschouwd, het Programma kan, maar zal niet verplicht zijn, om (a) het lidmaatschap van de Affiliate in het Programma op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, en (b) informatie met betrekking tot de identiteit en locatie van de Affiliate vrij te geven aan een derde partij, indien dit vereist is om deze algemene voorwaarden af te dwingen.

In geval van opschorting of beëindiging wordt elke Commissie die op het moment van opschorting of beëindiging aan de Affiliate verschuldigd en verschuldigd is, geacht te zijn verbeurd.

Voor de toepassing van deze Overeenkomst omvat frauduleuze activiteit, maar is op geen enkele wijze beperkt tot:

 • activiteiten van de Affiliate of iemand voor wie de Affiliate wettelijk verantwoordelijk is, die direct of indirect bedoeld is om de aan de Affiliate verschuldigde Commissies op te drijven;
 • het genereren van leads anders dan door een mechanisme dat is goedgekeurd door het Programma;
 • activiteiten van de Affiliate of iemand voor wie de Affiliate wettelijk verantwoordelijk is die niet in overeenstemming is met het Programma;
 • elke spamactiviteit en activiteit die door de Klant, naar eigen goeddunken, als frauduleus wordt beschouwd.

Het Programma kan te allen tijde een audit uitvoeren op de Deelnemer voor nalevingsdoeleinden. De Deelnemer stemt ermee in het Programma te voorzien van alle redelijke informatie die nodig is om een onderzoek uit te voeren naar de naleving van de wet en deze Overeenkomst door de Deelnemer.

Het is Paripesa Partners verboden om het Betting Company te promoten door middel van e-mailspam, contextuele advertenties met vermelding van het merk Paripesa Partners en ClickUnder/PopUnder-advertenties. Als dergelijke acties worden ontdekt, wordt het persoonlijke account van de Affiliate gesloten, worden alle opgebouwde gelden geannuleerd en worden commissiekosten ingehouden. Het is ook verboden om valse informatie over het gokbedrijf en bonussen te gebruiken.

Het is aangesloten partners van het bedrijf Paripesa ten strengste verboden om spelaccounts te hebben en er weddenschappen mee af te sluiten. De regel is zowel van toepassing op accounts die zijn geregistreerd met behulp van hun eigen verwijzingslink, als op elk ander account waarmee weddenschappen zijn geplaatst.

Als dergelijke accounts worden gedetecteerd bij een partner, behoudt het bedrijf zich het recht voor om het partnerschap onmiddellijk en eenzijdig te annuleren en het account van de overtreder in het partnerprogramma te blokkeren zonder de mogelijkheid om de resterende commissie en eventuele gewonnen bedragen op te nemen door het plaatsen van weddenschappen.

Convenanten, verklaringen en garanties

De Affiliate verklaart en garandeert dat:

 • zij heeft het gezag en de bevoegdheid om deze overeenkomst aan te gaan en erdoor gebonden te zijn;
 • voor zover bekend zijn er geen bestaande, hangende of dreigende claims of acties aanhangig tegen de Affiliate;
 • geen van de websites van de Affiliate valse of bedrieglijke advertenties of machineleesbare code bevat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, virussen, Trojaanse paarden, werkprogramma's of andere zelfuitvoerende programma's;
 • het bezit of heeft het wettelijke recht om alle inhoud, auteursrechtelijk beschermd materiaal, producten en diensten die op of via zijn website of websites en in zijn e-mail worden weergegeven, te gebruiken en te distribueren;
 • en het is nu geen partij bij een overeenkomst of zakelijke relatie die in strijd kan zijn met deze Overeenkomst.

De Affiliate verbindt zich ertoe en stemt ermee in dat:

 • hij zal te allen tijde voldoen aan alle wetten die van toepassing zijn in het rechtsgebied waar de Affiliate is gevestigd en ook waar de Affiliate direct of indirect zaken doet of een Aanbod op de markt brengt;
 • het zal geen overeenkomst of zakelijke relatie aangaan of anderszins enige verplichting aangaan die, naar de mening van het Programma, in strijd zou kunnen zijn met deze Overeenkomst;
 • het te allen tijde zal voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en het Programmabeleid, zoals bijgewerkt, gewijzigd en vervangen door het Programma, van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken;
 • het zal, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Programma, geen handelsnamen of handelsmerken van derden gebruiken of toestaan voor wie het wettelijk verantwoordelijk is om handelsnamen of handelsmerken van derden te gebruiken;
 • het zal op geen enkele website een Universal Resource Locator of andere link naar enige inhoud publiceren of in een e-mail sturen of anderszins een praktijk aangaan of vergoelijken die, naar de mening van het Programma, bedrieglijk, lasterlijk, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, schadelijk, obsceen, waarschijnlijk de reputatie of reputatie van het Programma in diskrediet brengt, of die anderszins illegaal zou zijn;
 • het te allen tijde zal voldoen aan de voorwaarden van elke overeenkomst of beleid dat is vastgelegd in een Aanbieding waaraan de Affiliate besluit deel te nemen;
 • het zal te allen tijde voldoen aan de bepalingen van de CAN-SPAM Act van 2003, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen;
 • het zal geen inhoud met betrekking tot de Aanbieding plaatsen in een Usenet-nieuwsgroep, chatroom, prikbord of 'blog' (behalve en met uitzondering van een chatroom, prikbord of blog die wordt beheerd of voornamelijk eigendom is van de Affiliate) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Programma;
 • het zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van zijn website of websites en e-mail, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de technische werking ervan, de creatie, publicatie en nauwkeurigheid van alle inhoud die op een dergelijke website of websites of in een e-mail wordt gepubliceerd;
 • het zal op geen enkele manier proberen om tags, broncodes, links, pixels, modules of andere gegevens die door het programma worden verstrekt of van het programma zijn verkregen, te wijzigen, aan te passen, te elimineren, te verbergen of anderszins onbruikbaar of onbruikbaar te maken;
 • het zal geen enkel deel van pagina's die door de Klant worden gehost, "framen" of "spiegelen", tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het Programma en de Klant;
 • het zal de inhoud van de website of e-mail die door het Programma wordt verstrekt, niet wijzigen; en het zal te allen tijde en van tijd tot tijd het Programma voorzien van een schriftelijke bevestiging van een geldig adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere identificerende of financiële informatie die het Programma redelijkerwijs nodig heeft.

Schadeloosstelling

De Affiliate verbindt zich ertoe en stemt ermee in om het Programma, haar moedermaatschappij en hun respectievelijke aandeelhouders, directeuren, functionarissen en werknemers (gezamenlijk de "Gevrijwaarde Groep") te vrijwaren en te vrijwaren van alle claims of vonnissen, inclusief alle bijbehorende juridische kosten, uitgaven en uitgaven die daadwerkelijk zijn gemaakt, die voortvloeien uit een schending van deze Overeenkomst door de Affiliate of een Sub-Affiliate of de uitoefening door de Affiliate van enig recht onder deze Overeenkomst of enige handeling of nalatigheid van de Affiliate, een Sub-Affiliate of iemand voor wie de Affiliate wettelijk verantwoordelijk is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade, verliezen, gevolgschade of anderszins, die op enigerlei wijze voortvloeien (inclusief die welke voortvloeien uit of voortvloeien uit enige aansprakelijkheid of andere rechtszaak, claim, eis of andere actie die wordt ingesteld) als gevolg van een handeling of nalatigheid van de Affiliate of een persoon voor wie de Affiliate wettelijk verantwoordelijk is, of de Gevrijwaarde Groep of een van hen al dan niet wordt genoemd als gedaagde partij in een dergelijke procedure en of de Gevrijwaarde Groep of een van hen al dan niet nalatig zou zijn of anderszins verantwoordelijk zou zijn voor schade of letsel aan personen of eigendommen. De verplichting van de Affiliate om zich te verdedigen en schadeloos te stellen zoals uiteengezet in deze paragraaf, blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook en wordt niet anderszins beperkt door enige andere voorwaarde van deze of een Overeenkomst. Het Programma kan, naar eigen goeddunken, de exclusieve verdediging en controle op zich nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door de Deelnemer. Het Programma kan deelnemen aan de verdediging van alle claims ten aanzien waarvan het geen verdediging en controle op zich neemt, en de Deelnemer zal een dergelijke claim niet schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Programma.

Vertrouwelijkheid

Het Programma of zijn directeuren kunnen van tijd tot tijd bepaalde informatie met betrekking tot de activiteiten van het Programma of de klanten, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, Gelieerde ondernemingen, agenten of werknemers van het Programma bekendmaken aan de Partner; bedrijfs- en marketingplannen, -strategieën en -methoden die mogelijk niet tot de standaardpraktijk in de sector behoren of die in de sector niet algemeen bekend zijn; of studies, grafieken, plannen, verhalen of compilaties van zakelijke en industriële informatie die is verkregen of opgesteld door of namens het Programma (allemaal gezamenlijk aangeduid als de "Vertrouwelijke informatie"). De Deelnemer erkent dat Vertrouwelijke Informatie naar eigen goeddunken van het Programma zal worden verstrekt, en niets in deze Overeenkomst verplicht het Programma, zijn directeuren, agenten of werknemers om de Deelnemer toegang te verlenen tot Vertrouwelijke Informatie.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door het Programma, verbindt de Affiliate zich ertoe:

 • de Vertrouwelijke informatie alleen te gebruiken voor de doeleinden die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn voorzien;
 • en dat er geen Vertrouwelijke Informatie zal worden bekendgemaakt aan een derde partij, gelieerde onderneming, dochteronderneming, Sub-Gelieerde Onderneming, agent of werknemer van de Gelieerde onderneming zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Programma, die op onredelijke en willekeurige wijze kan worden achtergehouden.

De Affiliate erkent dat het Programma de enige en exclusieve eigenaar blijft van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Vertrouwelijke Informatie. De Deelnemer stemt ermee in dat de Vertrouwelijke Informatie niet zal worden gekopieerd of anderszins zal worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Programma.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst, of anderszins op verzoek van het Programma, stemt de Deelnemer ermee in dat hij onmiddellijk alle notities, gegevens, banden, referentie-items, schetsen, tekeningen, memoranda, verslagen, diskettes, elektronische communicatie in welke vorm dan ook en alle andere materialen op enigerlei wijze met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie in het bezit van de Deelnemer of een gelieerde onderneming aan het Programma zal leveren, dochteronderneming, Sub-Affiliate, agent of werknemer van de Affiliate.

De Affiliate erkent en stemt ermee in dat:

 • de bepalingen van dit artikel en de overeenkomst van de Deelnemer met deze zijn van essentieel belang en vormen een materiële aansporing voor het Programma om deze Overeenkomst aan te gaan;
 • de bepalingen van dit artikel worden onafhankelijk van enige andere bepaling van deze Overeenkomst geïnterpreteerd, en het bestaan van een claim of rechtsvordering die de Deelnemer kan hebben tegen het Programma, ongeacht of deze op deze Overeenkomst is gebaseerd of anderszins, vormt geen verweer tegen de handhaving door het Programma van de bepalingen van dit artikel;
 • elke schending van dit artikel zou onherstelbare schade toebrengen aan het Programma waarvoor schadevergoeding mogelijk geen adequaat rechtsmiddel is, en de Deelnemer stemt er daarom mee in dat in het geval van een dergelijke schending het Programma, naast enig ander recht dat aan het Programma toekomt op grond van deze Overeenkomst of anderszins in de wet of billijkheid, een voorlopige voorziening tegen de Affiliate zonder de noodzaak om daadwerkelijke schade aan te tonen;
 • en niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, blijft dit Artikel van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak. De Affiliate stemt ermee in om het Programma schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verliezen, kosten of uitgaven, inclusief gerechtskosten en juridische kosten op basis van een advocaat en eigen cliënt, die het Programma kan oplopen als het directe of indirecte gevolg van een ongeoorloofde openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie door de Affiliate of een persoon voor wie de Affiliate verantwoordelijk is, in de wet.

Niet-concurrentie

Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en gedurende een periode van zes (6) maanden daarna, zal de Deelnemer op geen enkele manier proberen de goodwill van het Programma te ondermijnen, en in het bijzonder zal de Deelnemer niet, direct of indirect: (1) vragen of verleiden of proberen te werven of te verleiden, buiten het Programma om te werken; (2) een van de werknemers van het Programma te vragen of te verleiden of te proberen te vragen of te verleiden om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Deelnemer of een concurrent van het Programma; of (3) direct of indirect een overeenkomst of contract, schriftelijk of anderszins, aan te gaan met een Klant of anderszins diensten te verlenen aan een derde partij ten behoeve van een Klant die, naar de mening van het Programma, zou kunnen concurreren met diensten die door het Programma aan die Klant worden geleverd.

Niet-afstandsverklaring

Het nalaten van het Programma om de strikte uitvoering door de Deelnemer van een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van het recht van het Programma om een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze Overeenkomst later af te dwingen. Wijzigingen, toevoegingen, verwijderingen of interlineaties van deze Overeenkomst zijn niet toegestaan of zullen door het Programma worden erkend. Geen van onze werknemers of agenten heeft de bevoegdheid om wijzigingen of aanpassingen aan deze Overeenkomst of de voorwaarden ervan aan te brengen of ermee in te stemmen.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Het Programma wijst alle garanties, voorwaarden, verklaringen, vrijwaringen en garanties af met betrekking tot welke kwestie dan ook, expliciet of impliciet (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige garantie van winstgevendheid, bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk). Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, wijst het Programma bovendien alle verplichtingen en aansprakelijkheden af van de kant van het Programma en degenen voor wie het wettelijk verantwoordelijk is voor enige schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte, speciale en gevolgschade, honoraria van advocaten en deskundigen en gerechtskosten (zelfs als het Programma op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, vergoedingen of kosten), voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst. In geen geval is het Programma aansprakelijk jegens de Deelnemer voor enige gevolgschade, indirecte, speciale, punitieve of incidentele schade of gederfde winst van de Deelnemer of de opvolgers of rechtverkrijgenden van de Deelnemer (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims voor verlies van goodwill, gebruik van of vertrouwen op de diensten die hieronder worden geleverd, stopzetting van ander werk of waardevermindering van andere activa) die voortvloeien uit schending of niet-nakoming van uitdrukkelijke of impliciete garantie, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of anderszins. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is het Programma niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging als gevolg van overheidsmaatregelen, brand, overstroming, opstand, aardbeving, stroomstoring, oproer, explosie, embargo, stakingen, legaal of illegaal, arbeids- of materiaaltekorten, transportonderbreking van welke aard dan ook, werkvertraging, acties of nalatigheid van de Deelnemer of derden, apparatuur of software van de Deelnemer en/of apparatuur van derden of enige andere omstandigheid die van invloed is op de productie of levering op een manier die buiten de controle van het Programma valt.

Afloop

Het Programma kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van zes (6) uur aan de Partner. De Deelnemer kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van achtenveertig (48) uur voor het Programma. Bij beëindiging moet de Affiliate alle banners/iconen van het Programma van de site van de Affiliate verwijderen en alle links van de site van de Affiliate naar alle websites van Paripesa Partners uitschakelen. Alle rechten en licenties die in deze Overeenkomst aan de Affiliate worden verleend, worden onmiddellijk beëindigd. De Deelnemer zal alle vertrouwelijke informatie en alle kopieën ervan die in het bezit, de bewaring en de controle van de Deelnemer zijn, teruggeven aan het Programma en zal alle gebruik van de Merken van het Programma staken.

Algemeen

Het Programma kan deze Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande toestemming van de Affiliate. De Affiliate mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Programma.

Het Programma behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of aan te passen, om welke reden dan ook, of zonder enige reden. De meest recente versie van deze Overeenkomst zal hier worden geplaatst. Hoewel het Programma de Deelnemer op de hoogte kan stellen van wezenlijke wijzigingen in deze Overeenkomst, is het de exclusieve verantwoordelijkheid van de Deelnemer om zichzelf op de hoogte te houden van dergelijke wijzigingen of aanpassingen. Elke kennisgeving of andere communicatie ("Kennisgeving") die is toegestaan of vereist door deze Overeenkomst, zal schriftelijk zijn en persoonlijk worden afgeleverd of per fax of e-mail worden verzonden naar de ontvangende partij op het adres dat door de Deelnemer aan het Programma is verstrekt in zijn Programma-account. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen op de datum waarop deze per fax of e-mail is verzonden of is afgeleverd. Van geen enkele voorwaarde of voorwaarde van deze Overeenkomst wordt geacht afstand te zijn gedaan en geen enkele schending te worden verontschuldigd, tenzij een dergelijke verklaring van afstand of toestemming ter verontschuldiging van de schending schriftelijk is en door beide partijen is ondertekend.

In het geval dat een voorwaarde, convenant of voorwaarde van deze Overeenkomst voor onbepaalde tijd, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, blijft deze Overeenkomst met betrekking tot de overige voorwaarden, convenanten of voorwaarden van kracht.

Deze Overeenkomst komt ten goede aan en is bindend voor de respectievelijke opvolgers, erfgenamen en rechtverkrijgenden van zowel het Programma als de Deelnemer. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangt alle eerdere of gelijktijdige verklaringen, onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk.

Deze Overeenkomst is schriftelijk opgesteld en is alleen beschikbaar in het Engels. In het geval van enige discrepantie tussen de betekenissen van vertaalde versies van deze overeenkomst, prevaleert de betekenis van deze versie in de Engelse taal.