Säännöt ja ehdot

Nämä ehdot ("Sopimus") säätelevät osallistumistasi Paripesa Partners Companyn ("Ohjelma") jäsenenä ("Tytäryhtiö"). Tytäryhtiö sitoutuu noudattamaan tätä Sopimusta ja siihen liitettyjä aikatauluja, joita Ohjelma muuttaa ajoittain.

Määritelmät

"Asiakas" tarkoittaa Ohjelman asiakasta.

"Tarjous" tarkoittaa kampanjatarjousta, jonka Ohjelma julkaisee Ohjelmasivustolla, sähköpostitse tai molemmissa, joka sisältää mainostarjouksen Asiakkaan puolesta ja sisältää sellaisia lisäehtoja, joita Asiakas ja Ohjelma harkintansa mukaan pitävät tarpeellisina ajoittain.

"Ohjelmasivusto" tarkoittaa PariPesa Partnersin ylläpitämää ohjelman verkkosivustoa, joka sijaitsee osoitteessa https://paripesapartners.com.

"Alitytäryhtiö" tarkoittaa riippumatonta kolmatta osapuolta, jonka kanssa Tytäryhtiö on tehnyt sopimuksen.

Ohjelman ohjeet

Paripesa-kumppanit sallivat tytäryhtiön osallistua ohjelmaan edellyttäen, että he noudattavat tämän sopimuksen ehtoja ja kaikkia ohjelman ajoittain vahvistamia käytäntöjä, jotka sisällytetään viittauksella tähän sopimukseen.

Kumppanille annetaan ohjelman sivustolle pääsyä varten yksilöllinen käyttäjätunnus ja salasana, joista kumpaakaan ei saa käyttää kukaan muu kuin kumppani.

Jos tytäryhtiö on yksityishenkilö eikä kaupallinen yksikkö, hänen on rekisteröidyttävä ja osallistuttava tytäryhtiönä yli kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen ja/tai täysi-ikäinen, jos hän asuu ja/tai harjoittaa liiketoimintaa osavaltioissa, provinsseissa tai maissa, joissa täysi-ikäisyys on yli kahdeksantoista (18) vuotta.

Tytäryhtiö voi palkata alitytäryhtiöitä jakamaan tarjouksia ohjelman mukaisesti edellyttäen, että:

 • kumppanilla on ohjelman edustajan kirjallinen hyväksyntä tehdä sopimuksia alitytäryhtiöiden kanssa; kunkin alikumppanin todennettavissa oleva nimi, osoite ja puhelinnumero toimitetaan ohjelmaan välittömästi pyynnöstä;
 • ehdotettu tytäryhtiö suostuu noudattamaan tätä sopimusta ja ohjelman sääntöjä, sellaisina kuin ne ovat ajoittain muutettuina, ohjelmaa tyydyttävässä muodossa; eikä Tytäryhtiö milloinkaan palkkaa Alikumppania, joka Ohjelman mielestä todennäköisesti saattaa Ohjelman maineen tai aseman huonoon valoon tai on muuten sopimaton.

Jos alitytäryhtiö rikkoo alitytäryhtiötä koskevia määräyksiä, tytäryhtiö katsotaan tämän sopimuksen rikkomiseksi.

Ohjelma voi oman harkintansa mukaan vahvistaa tai muuten tarkistaa tai tarkistaa Tytäryhtiön antamien rekisteröintitietojen totuudenmukaisuuden ja paikkansapitävyyden. Jos Ohjelma milloin tahansa oman harkintansa ja harkintansa mukaan katsoo Kumppanin rekisteröintitietojen olevan harhaanjohtavia, epätarkkoja tai totuudenvastaisia, Ohjelma voi rajoittaa, kieltää tai lopettaa Kumppanin tilin, Kumppanin pääsyn ja käytön ja/tai Kumppanin Ohjelmaan osallistumisesta saatavat edut. Ohjelma voi myös pidättää palkkioiden ja/tai muiden maksujen maksamisen, jotka saattavat erääntyä tai tulla maksettaviksi Tytäryhtiölle.

On nimenomaisesti sovittu, että osapuolet aikovat tällä sopimuksella luoda suhteen ohjelman ja tytäryhtiön välille, mutta kummankaan osapuolen tarkoituksena ei ole ryhtyä yhteisyritykseen tai tehdä tytäryhtiöstä missään mielessä ohjelman edustajaa, työntekijää tai kumppania. Osapuolet sopivat nimenomaisesti, että ne ovat itsenäisiä urakoitsijoita ja että tämä sopimus ei millään tavalla luo kumppanuutta kumppanuuslain (Partnership Act, R.S.B.C. 1996, c.348) mukaisesti, eivätkä osapuolet ole myöntäneet toisilleen mitään oikeutta tai valtuuksia ottaa tai luoda mitään nimenomaista tai implisiittistä vastuuvelvollisuutta toisen puolesta tai nimissä, tai sitoa toista millään tavalla.

Lisäksi sovitaan, että tytäryhtiöllä ei ole valtuuksia luoda tai ottaa ohjelman nimissä tai puolesta mitään nimenomaisia tai epäsuoria velvoitteita tai toimia tai väittää toimivansa sen edustajana tai edustajana missään tarkoituksessa, eikä tytäryhtiö pidä itseään tällaisena valtuutena.

Ohjelma voi oman harkintansa mukaan vahvistaa tai muuten tarkistaa tai tarkistaa Tytäryhtiön antamien rekisteröintitietojen totuudenmukaisuuden ja paikkansapitävyyden. Jos Ohjelma milloin tahansa oman harkintansa ja harkintansa mukaan katsoo Kumppanin rekisteröintitietojen olevan harhaanjohtavia, epätarkkoja tai totuudenvastaisia, Ohjelma voi rajoittaa, kieltää tai lopettaa Kumppanin tilin, Kumppanin pääsyn ja käytön ja/tai Kumppanin Ohjelmaan osallistumisesta saatavat edut. Ohjelma voi myös pidättää palkkioiden ja/tai muiden maksujen maksamisen, jotka saattavat erääntyä tai tulla maksettaviksi Tytäryhtiölle.

Kumppani käyttää vain ohjelman hyväksymää mainossisältöä (bannereita, html-postitusohjelmia, toimituksellisia sarakkeita, kuvia ja logoja) eikä muuta niiden ulkonäköä tai viittaa ohjelmaan missään muussa mainosmateriaalissa kuin niissä, jotka ovat saatavilla https://paripesapartners.com:ltä. Hypertekstinsiirtolinkkien ulkoasu ja syntaksi ovat ohjelman suunnittelemia ja määrittämiä, ja ne muodostavat sivustojen ainoan sallitun ja sallitun esityksen. Kumppanin oman luovan sisällön (bannerit, html-postitukset, toimitukselliset sarakkeet, kuvat ja logot) käyttö oli mahdollista vain ohjelman edustajan kirjallisella luvalla. Kumppani on yksin vastuussa Kumppanin verkkosivuston kehittämisestä, toiminnasta ja ylläpidosta sekä kaikesta materiaalista, joka näkyy Kumppanin verkkosivustolla. Tällaisia vastuita ovat muun muassa Kumppanin verkkosivuston tekninen toiminta ja kaikki siihen liittyvät laitteet; tuotearvostelujen, kuvausten ja viitteiden luominen ja julkaiseminen kumppanin verkkosivustolla ja näiden kuvausten linkittäminen ohjelman sivustoon; kumppanin verkkosivustolla julkaistujen materiaalien tarkkuus ja sopivuus; ja varmistamalla, että Affiliate-verkkosivustolla julkaistu materiaali ei riko tai loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia eikä ole herjaavaa tai muuten laitonta. Ohjelma sanoutuu irti kaikesta vastuusta ja vastuusta tällaisissa asioissa. Muutoin kuin tässä osiossa esitetyllä tavalla Tytäryhtiö ei saa alivuokrata, vuokrata, liisata, myydä, jälleenmyydä, ulkoistaa tai huoltaa mitään Tarjousta, ja kaikki yritykset tehdä niin ovat pätemättömiä.

Kumppanille voidaan myöntää ei-yksinomainen, ei-siirrettävä lisenssi tämän sopimuksen voimassaoloaikana käyttää ohjelman tuotenimeä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja ja muita nimityksiä vain ohjelman edustajan kirjallisella suostumuksella ainoastaan mainosmateriaalien näyttämisen yhteydessä kumppanin sivustolla. Tytäryhtiö ei voi alilisensoida, luovuttaa tai muuten siirtää tätä lisenssiä. Tytäryhtiön oikeus käyttää merkkejä rajoittuu ja syntyy vain tästä lisenssistä. Tytäryhtiö ei saa vedota merkkien pätemättömyyteen, täytäntöönpanokelvottomuuteen tai kiistää niiden omistusoikeutta missään toiminnassa tai menettelyssä, eikä se saa ryhtyä mihinkään toimiin, jotka voivat vahingoittaa ohjelman oikeuksia merkkeihin, tehdä samasta yleisnimestä tai muuten heikentää niiden pätevyyttä tai vähentää niihin liittyvää liikearvoa.

Tarjota

Tarjoukset julkaistaan ohjelman sivustolla.

Ohjelma myöntää tytäryhtiölle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän oikeuden ladata tarjouksia ohjelman sivustolta ja julkaista niitä tytäryhtiön verkkosivustoilla ja tytäryhtiön lähettämässä sähköpostikirjeenvaihdossa, mikä kaikki on tehtävä tämän sopimuksen, ajoittain muutetun ohjelmasääntöjen ja kuhunkin mainittuun tarjoukseen liitettyjen lisäehtojen mukaisesti.

Tytäryhtiö sitoutuu olemaan muokkaamatta, muuttamatta, vääristelemättä tai kaunistelematta tarjousta tai mitään tarjouksen osaa, mukaan lukien rajoituksetta kaikki ohjelman tai asiakkaan toimittamat tai niiden puolesta toimitetut tekstit tai kuvat, millään tavalla, suoraan tai epäsuorasti, ilman ohjelman nimenomaista kirjallista suostumusta.

Maksut

Ohjelma maksaa tytäryhtiölle komission ("komissio"), joka lasketaan kussakin Ohjelman Sivustolla julkaisemassa Tarjouksessa määriteltyjen maksuehtojen mukaisesti. Ohjelma soveltaa tulojen jako-, CPA- ja hybridimaksusuunnitelmia oman harkintansa mukaan riippuen tytäryhtiön lähettämän liikenteen määrästä ja laadusta, ellei yhteisesti toisin sovita.

Valitusta maksutavasta (esim. PayPal, verkkoraha jne.) huolimatta Kumppani antaa Ohjelmalle todelliset pankkitietonsa. Provisiot maksetaan tytäryhtiölle vasta, kun ohjelma on vastaanottanut asiakkaalta maksun tällaisesta tarjouksesta, joka on julkaistu ohjelman online-raportointijärjestelmässä.

Ohjelma voi oman harkintansa mukaan ja aika ajoin päättää maksaa tytäryhtiölle osan tai kaikki palkkiot ennen maksun vastaanottamista asiakkaalta, mutta ohjelma ei missään tapauksessa ole velvollinen tekemään niin.

Tytäryhtiö ymmärtää ja hyväksyy, että palkkioiden maksaminen voi viivästyä, jos tytäryhtiö ei ole toimittanut ohjelmalle ajantasaisia tietoja tämän sopimuksen mukaisesti, ja että ohjelma ei missään tapauksessa ole vastuussa tytäryhtiölle mistään menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti tytäryhtiölle tällaisen viivästyksen seurauksena. Vähimmäissumman, joka voidaan maksaa kumppanille tiettynä laskutuskautena, on oltava suurempi kuin 30,00 USD (kolmekymmentä Yhdysvaltain dollaria). Ohjelman tytäryhtiölle erääntyneille ja maksettaville provisioille ei kerry korkoa.

Tämän osion mukaiset maksut tytäryhtiölle perustuvat ohjelman pitämiin rekistereihin, jotka raportoidaan ohjelman online-raportointijärjestelmässä ja joita asiakkaat tarkastavat ajoittain.

Hyvä usko

Tytäryhtiö ei tietoisesti hyödy tunnetusta tai epäillystä liikenteestä, jota ei ole luotu hyvässä uskossa riippumatta siitä, aiheuttaako se todella vahinkoa ohjelmalle vai ei. Ohjelma pidättää oikeuden pidättää kaikki summat, jotka muutoin kuuluvat tytäryhtiölle tämän sopimuksen nojalla, jos meillä on perusteltu syy uskoa tällaiseen liikenteeseen.

Ohjelma pidättää oikeuden pidättää tytäryhtiömaksut ja/tai jäädyttää tai sulkea tilit, jos sidosasiakkaiden havaitaan väärinkäyttävän Paripesa Partnersin tarjouksia tai kampanjoita joko tytäryhtiön tietämättä tai tietämättä.

Petos

Jos ohjelma päättää oman harkintansa mukaan, että tytäryhtiö tai aliosakkuusyhtiö on osallistunut toimintaan, jota ohjelma pitää vilpillisenä tai joka saattaa saattaa saattaa ohjelman maineen tai aseman huonoon valoon joko suuren yleisön tai ohjelman asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa tai muutoin, että tytäryhtiö tai aliosakkuusyhtiö on harjoittanut toimintaa, jota voidaan pitää vilpillisenä, Ohjelma voi, mutta ei ole velvollinen (a) keskeyttämään tai lopettamaan Kumppanin jäsenyyden Ohjelmassa ilman erillistä ilmoitusta ja (b) luovuttamaan kolmannelle osapuolelle Kumppanin henkilöllisyyteen ja sijaintiin liittyviä tietoja, jos se on tarpeen näiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi.

Keskeytyksen tai irtisanomisen yhteydessä kaikki palkkiot, jotka erääntyvät ja maksettavat Tytäryhtiölle keskeytyksen tai irtisanomisen yhteydessä, katsotaan menetetyiksi.

Tässä sopimuksessa petollinen toiminta sisältää, mutta ei rajoitu millään tavalla:

 • Tytäryhtiön tai kenen tahansa henkilön, josta Tytäryhtiö lain mukaan on vastuussa, toiminta, jonka tarkoituksena on suoraan tai epäsuorasti kasvattaa Tytäryhtiölle maksettavia palkkioita;
 • liidien tuottaminen muulla kuin ohjelman hyväksymällä mekanismilla;
 • Tytäryhtiön tai kenen tahansa sellaisen henkilön toiminta, josta Tytäryhtiö lain mukaan on vastuussa, mikä ei ole ohjelman mukaista;
 • roskapostitoiminta ja -toiminta, jonka asiakas katsoo harkintansa mukaan vilpilliseksi.

Ohjelma voi milloin tahansa auditoida Kumppanin vaatimustenmukaisuustarkoituksissa. Tytäryhtiö suostuu toimittamaan Ohjelmalle kaikki kohtuulliset tiedot, jotka ovat tarpeen sen tutkimiseksi, noudattaako Tytäryhtiö lakia ja tätä Sopimusta.

Paripesa-kumppanit eivät saa mainostaa vedonlyöntiyhtiötä sähköpostiroskapostilla, kontekstuaalisella mainonnalla, jossa mainitaan Paripesa Partners -brändi, ja ClickUnder/PopUnder-tyyppisellä mainonnalla. Jos tällaisia toimia havaitaan, kumppanin henkilökohtainen tili suljetaan, kertyneet varat mitätöidään ja välityspalkkiot pidätetään. On myös kiellettyä käyttää vääriä tietoja vedonlyöntiyhtiöstä ja bonuksista.

Paripesa-yhtiön yhteistyökumppaneilla on ehdottomasti kiellettyä olla pelitilejä ja tehdä vetoja heiltä. Sääntöä sovelletaan sekä tileihin, jotka on rekisteröity omalla viittauslinkillään, että kaikkiin muihin tileihin, joilta vedot tehtiin.

Jos tällaisia tilejä havaitaan kumppanin kanssa, yritys pidättää oikeuden peruuttaa kumppanuuden välittömästi ja yksipuolisesti ja estää rikkojan tilin kumppaniohjelmassa ilman mahdollisuutta peruuttaa jäljellä olevaa palkkiota ja vetojen asettamisella voitettuja summia.

Kovenantit, vakuutukset ja takuut

Tytäryhtiö vakuuttaa ja takaa, että:

 • sillä on valtuudet ja valmiudet tehdä tämä sopimus ja sitoutua siihen;
 • parhaan tietonsa mukaan tytäryhtiötä vastaan ei ole vireillä olevia, vireillä olevia tai uhattuja vaateita tai kanteita;
 • mikään Kumppanin verkkosivustoista ei sisällä väärää tai petollista mainontaa tai mitään koneellisesti luettavaa koodia, mukaan lukien rajoituksetta virukset, troijalaiset, työt tai muut itse suoritettavat ohjelmat;
 • se omistaa tai sillä on laillinen oikeus käyttää ja jakaa kaikkea sisältöä, tekijänoikeudella suojattua materiaalia, tuotteita ja palveluita, jotka näkyvät verkkosivustollaan tai verkkosivustoillaan tai niiden kautta ja sähköpostissaan;
 • eikä se ole nyt osapuolena missään sopimuksessa tai liikesuhteessa, joka voi olla ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa.

Tytäryhtiö sitoutuu ja hyväksyy, että:

 • se noudattaa aina kaikkia lakeja, jotka ovat sovellettavissa lainkäyttöalueella, jolla Tytäryhtiö sijaitsee, ja myös silloin, kun Tytäryhtiö suoraan tai epäsuorasti harjoittaa liiketoimintaansa tai markkinoi Tarjousta;
 • se ei solmi mitään sopimusta tai liikesuhdetta tai muutoin aiheuta velvoitteita, jotka ohjelman mielestä saattaisivat olla ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa;
 • se noudattaa aina tämän sopimuksen ehtoja ja ohjelman sääntöjä, sellaisina kuin ne ovat päivitettyinä, muutettuina ja korvattuina ohjelmalla, aika ajoin oman harkintansa mukaan;
 • se ei ilman ohjelman nimenomaista kirjallista suostumusta käytä tai salli kenenkään henkilön, jolle se on lain mukaan vastuussa, käyttää kolmansien osapuolten kauppanimiä tai tavaramerkkejä;
 • se ei julkaise millään verkkosivustolla tai lähetä missään sähköpostissa Universal Resource -paikanninta tai muuta linkkiä mihinkään sisältöön tai muuten osallistu tai suvaitse mitään käytäntöä, joka ohjelman mielestä on petollinen, herjaava, herjaava, loukkaava, väkivaltainen, ennakkoluuloinen, säädytön, todennäköisesti saattaa ohjelman maineen tai aseman huonoon maineeseen, tai jotka muuten olisivat laittomia;
 • se noudattaa aina minkä tahansa sellaisen sopimuksen tai käytännön ehtoja, joka on vahvistettu tarjouksessa, johon Tytäryhtiö päättää osallistua;
 • se noudattaa aina vuoden 2003 CAN-SPAM Act -lain säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat ajoittain muutettuina tai korvattuina;
 • se ei lähetä mitään tarjoukseen liittyvää sisältöä mihinkään Usenet-uutisryhmään, chat-huoneeseen, ilmoitustaululle tai "blogiin" (lukuun ottamatta chat-huonetta, ilmoitustaulua tai blogia, jota tytäryhtiö ylläpitää tai pääasiallisesti omistaa) ilman ohjelman nimenomaista kirjallista suostumusta;
 • se on vastuussa verkkosivustonsa tai verkkosivustojensa ja sähköpostin kehittämisestä, toiminnasta ja ylläpidosta, mukaan lukien rajoituksetta niiden tekninen toiminta, tällaisilla verkkosivustoilla tai tällaisilla verkkosivustoilla tai missä tahansa sähköpostissa julkaistun sisällön luominen, julkaiseminen ja tarkkuus;
 • se ei yritä millään tavalla muuttaa, muokata, poistaa, piilottaa tai muuten tehdä käyttökelvottomaksi tai tehottomaksi mitään ohjelman tarjoamia tai siitä saatuja tunnisteita, lähdekoodeja, linkkejä, pikseleitä, moduuleja tai muita tietoja;
 • se ei "kehystä" tai "peilaa" mitään osaa asiakkaan isännöimistä sivuista, elleivät ohjelma ja asiakas ole nimenomaisesti sallineet sitä;
 • se ei muuta mitään ohjelman tarjoamaa verkkosivustoa tai sähköpostin sisältöä; ja se toimittaa aina ja aika ajoin Ohjelmalle kirjallisen vahvistuksen voimassa olevasta osoitteesta, puhelinnumerosta, sähköpostiosoitteesta ja muista tunniste- tai taloudellisista tiedoista, joita Ohjelma voi kohtuudella vaatia.

Korvaus

Tytäryhtiö sitoutuu korvaamaan ja pelastamaan Ohjelman, sen emoyhtiön ja niiden osakkeenomistajat, johtajat, toimihenkilöt ja työntekijät (yhdessä "Turvattu ryhmä") kaikilta vaatimuksilta tai tuomioilta, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät oikeudenkäyntikulut, kulut ja maksut, jotka johtuvat Tytäryhtiön tai minkä tahansa alitytäryhtiön tämän Sopimuksen rikkomisesta tai Tytäryhtiön tämän Sopimuksen tai minkä tahansa säädöksen mukaisten oikeuksien käyttämisestä tai Tytäryhtiön, Aliosakkuusyhtiön tai kenen tahansa henkilön, josta Tytäryhtiö on lain mukaan vastuussa, laiminlyönti, mukaan lukien rajoituksetta kaikki vahingot, menetykset, välilliset tai muut, jotka johtuvat millä tahansa tavalla (mukaan lukien vastuusta tai muusta oikeusjutusta, vaatimuksesta, vaatimuksesta tai muusta nostetusta kanteesta johtuvat tai niihin liittyvät) seurauksena Tytäryhtiön tai kenen tahansa henkilön, josta Tytäryhtiö on lain mukaan vastuussa, teosta tai laiminlyönnistä, riippumatta siitä, onko turvattu konserni tai joku heistä nimetty vastaajaksi tällaisessa oikeudenkäynnissä ja onko turvatun ryhmän tai jonkun niistä väitetty olevan huolimaton tai muutoin vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai vammoista. Tytäryhtiön velvollisuus puolustautua ja hyvittää tämän kappaleen mukaisesti pysyy voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen mistä tahansa syystä, eikä sitä muutoin rajoita mikään muu tämän tai minkään Sopimuksen ehto. Ohjelma voi oman harkintansa mukaan ottaa yksinomaisen puolustuksen ja hallinnan missä tahansa asiassa, joka muutoin edellyttää Tytäryhtiön korvausta. Ohjelma voi osallistua kaikkien sellaisten vaateiden puolustamiseen, joita se ei ota puolustuksekseen ja hallintaansa, eikä Tytäryhtiö sovi mitään tällaista vaatimusta ilman Ohjelman etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Luottamuksellisuus

Ohjelma tai sen johtajat voivat ajoittain paljastaa Tytäryhtiölle tiettyjä tietoja, jotka liittyvät Ohjelman liiketoimintaan tai Ohjelman asiakkaisiin, osakkuusyhtiöihin, tytäryhtiöihin, osakkuusyhtiöihin, edustajiin tai työntekijöihin; liiketoimintaa ja markkinointia koskevat suunnitelmat, strategiat ja menetelmät, jotka eivät ehkä ole alan yleinen käytäntö tai jotka eivät ole yleisesti tunnettuja alalla; tai tutkimukset, kaaviot, suunnitelmat, tarinat tai koosteet liiketoiminta- ja teollisuustiedoista, jotka ohjelma on hankkinut tai valmistellut tai jotka on valmistettu sen puolesta (kaikkiin viitataan yhdessä nimellä "luottamukselliset tiedot"). Tytäryhtiö hyväksyy, että luottamukselliset tiedot toimitetaan ohjelman yksinomaisen harkinnan mukaan, eikä mikään tässä sopimuksessa velvoita ohjelmaa, sen johtajia, edustajia tai työntekijöitä paljastamaan tai myöntämään tytäryhtiölle pääsyä luottamuksellisiin tietoihin.

Ellei ohjelma ole nimenomaisesti antanut siihen kirjallista lupaa, tytäryhtiö sitoutuu ja hyväksyy:

 • käyttämään luottamuksellisia tietoja vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainittuihin tarkoituksiin;
 • ja että luottamuksellisia tietoja ei paljasteta millekään tytäryhtiön kolmannelle osapuolelle, tytäryhtiölle, tytäryhtiölle, tytäryhtiölle, edustajalle tai työntekijälle ilman ohjelman etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, joka voidaan kohtuuttomasti ja mielivaltaisesti evätä.

Tytäryhtiö hyväksyy, että ohjelma on edelleen kaikkien luottamuksellisiin tietoihin liittyvien oikeuksien, omistusoikeuksien ja etujen ainoa ja yksinomainen omistaja. Tytäryhtiö hyväksyy, että luottamuksellisia tietoja ei kopioida tai muuten jäljennetä ilman ohjelman etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Tämän sopimuksen päättyessä tai muutoin ohjelman pyynnöstä tytäryhtiö suostuu toimittamaan viipymättä ohjelmalle kaikki muistiinpanot, tiedot, nauhat, viitetiedot, luonnokset, piirustukset, muistiot, tietueet, levykkeet, sähköinen viestintä missä tahansa muodossa ja kaikki muut materiaalit, jotka liittyvät millään tavalla tytäryhtiön tai tytäryhtiön hallussa oleviin luottamuksellisiin tietoihin, tytäryhtiön tytäryhtiö, alikumppani, edustaja tai työntekijä.

Tytäryhtiö tiedostaa ja hyväksyy, että:

 • tämän osion määräykset ja Tytäryhtiön sopimus niiden kanssa ovat olennaisia ja muodostavat Ohjelmalle olennaisen kannustimen tämän Sopimuksen tekemiseen;
 • tämän osion määräyksiä tulkitaan riippumatta muista tämän sopimuksen määräyksistä, eikä minkään vaatimuksen tai kanteen syyn olemassaolo, joka tytäryhtiöllä voi olla ohjelmaa vastaan, riippumatta siitä, perustuuko se tähän sopimukseen vai ei, muodosta puolustusta ohjelman tämän kohdan määräysten täytäntöönpanolle;
 • mikä tahansa tämän kohdan rikkominen aiheuttaisi ohjelmalle korjaamatonta vahinkoa, jota vahingot eivät ehkä ole riittävä korvaus, ja siksi tytäryhtiö hyväksyy, että tällaisen rikkomuksen sattuessa ohjelmalla on oikeus hakea minkä tahansa muun tämän sopimuksen nojalla tai muuten lain tai oikeudenmukaisuuden nojalla ohjelmalle kuuluvan oikeuden lisäksi kieltomääräys Tytäryhtiötä vastaan ilman tarvetta todistaa todellisia vahinkoja;
 • ja sen estämättä, mitä muissa tämän sopimuksen määräyksissä määrätään, tämä osio pysyy voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeen, olipa se sitten aiheutettu. Tytäryhtiö suostuu korvaamaan ja pelastamaan ohjelman vaarattomana kaikilta menetyksiltä, kustannuksilta tai kuluilta, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja asianajopalkkiot asianajajan ja oman asiakkaan perusteella, joita ohjelmalle voi aiheutua suorana tai epäsuorana seurauksena tytäryhtiön tai kenen tahansa henkilön, josta tytäryhtiö on vastuussa, luvattomasta luottamuksellisten tietojen paljastamisesta, oikeudessa.

Kilpailukielto

Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana ja kuuden (6) kuukauden aikana sen jälkeen Tytäryhtiö ei pyri millään tavalla heikentämään Ohjelman liikearvoa, eikä Tytäryhtiö erityisesti, suoraan tai epäsuorasti: (1) pyydä tai houkuttele tai yritä pyytää tai houkutella työskentelemään Ohjelman ulkopuolella; (2) pyytää tai houkutella tai yrittää pyytää tai houkutella ketään ohjelman työntekijää työskentelemään tytäryhtiön tai ohjelman kilpailijan kanssa; tai (3) suoraan tai epäsuorasti tehdä mitään kirjallista tai muuta sopimusta asiakkaan kanssa tai muutoin tarjota palveluja kolmannelle osapuolelle asiakkaan lopulliseksi hyödyksi, joka ohjelman mielestä voisi kilpailla ohjelman kyseiselle asiakkaalle tarjoamien palvelujen kanssa.

Luopumattomuus

Se, että ohjelma ei pane täytäntöön sitä, että tytäryhtiö noudattaa tiukasti jotakin tämän sopimuksen ehtoa, ei merkitse luopumista ohjelman oikeudesta myöhemmin panna täytäntöön kyseinen ehto tai mikään muu tämän sopimuksen ehto. Mitään tämän sopimuksen muutoksia, lisäyksiä, poistoja tai lomituksia ei sallita eikä ohjelma tunnusta niitä. Kenelläkään työntekijöistämme tai edustajistamme ei ole valtuuksia tehdä tai hyväksyä mitään muutoksia tai muokkauksia tähän sopimukseen tai sen ehtoihin.

Vastuuvapauslauseke ja vastuunrajoitus

Ohjelma sanoutuu irti kaikista takuista, ehdoista, esityksistä, korvauksista ja takuista, jotka koskevat mitä tahansa asiaa, olivatpa ne nimenomaisia tai epäsuoria (mukaan lukien rajoituksetta kaikki takuut kannattavuudesta, tyydyttävästä laadusta, myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeudesta ja loukkaamattomuudesta). Tämän sopimuksen muista määräyksistä huolimatta ohjelma sanoutuu lisäksi irti kaikista velvoitteista ja vastuista ohjelman ja niiden osalta, joiden osalta se on lain mukaan vastuussa vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, epäsuorat, erityiset ja välilliset vahingot, asianajajien ja asiantuntijoiden palkkiot sekä oikeudenkäyntikulut (vaikka ohjelmalle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta, palkkiot tai kustannukset), jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai liittyvät siihen. Ohjelma ei ole missään olosuhteissa vastuussa Tytäryhtiölle mistään Tytäryhtiön tai Tytäryhtiön seuraajien tai oikeudenomistajien välillisistä, epäsuorista, erityisistä, rangaistusluonteisista tai satunnaisista vahingoista tai menetetyistä voitoista (mukaan lukien rajoituksetta vaatimukset liikearvon menetyksestä, tässä tarjottujen palvelujen käytöstä tai niihin luottamisesta, muun työn keskeyttämisestä tai muun omaisuuden arvonalentumisesta), jotka johtuvat nimenomaisen tai epäsuoran takuun rikkomisesta tai epäonnistumisesta, sopimusrikkomus, harhaanjohtaminen, huolimattomuus, ankara vastuu oikeudenloukkauksesta tai muutoin. Edellä mainittua rajoittamatta Ohjelma ei ole vastuussa mistään epäonnistumisista tai viivästyksistä, jotka johtuvat hallituksen toimista, tulipalosta, tulvasta, kapinasta, maanjäristyksestä, sähkökatkoksesta, mellakoista, räjähdyksestä, kauppasaarrosta, laillisista tai laittomista lakoista, työvoima- tai materiaalipulasta, minkäänlaisista kuljetuskatkoksista, työn hidastumisesta, tytäryhtiön tai kolmannen osapuolen laitteiston ja/tai kolmannen osapuolen laitteiston toimista tai toimimattomuudesta tai muista tuotantoon tai toimitukseen vaikuttavista olosuhteista millään tavalla, joka ei ole ohjelman hallinnassa.

Lopettaminen

Ohjelma voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä tytäryhtiölle kuusi (6) tuntia etukäteen. Tytäryhtiö voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä ohjelmalle neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia etukäteen. Irtisanomisen yhteydessä Kumppanin on poistettava kaikki ohjelman bannerit/kuvakkeet Kumppanin sivustolta ja poistettava käytöstä kaikki linkit Kumppanin sivustolta kaikille Paripesa-kumppanien verkkosivustoille. Kaikki Tytäryhtiölle tässä Sopimuksessa annetut oikeudet ja lisenssit päättyvät välittömästi. Kumppani palauttaa Ohjelmaan kaikki luottamukselliset tiedot ja kaikki niiden kopiot, jotka ovat Kumppanin hallussa, hallussa ja hallinnassa, ja lopettaa Ohjelman merkkien kaiken käytön.

Yleiset

Ohjelma voi siirtää tämän sopimuksen ilman tytäryhtiön etukäteen antamaa suostumusta. Tytäryhtiö ei voi siirtää tätä sopimusta ilman ohjelman nimenomaista kirjallista suostumusta.

Ohjelma pidättää oikeuden muuttaa, täydentää tai muuttaa tätä sopimusta milloin tahansa, mistä tahansa syystä tai ilman mitään syytä oman harkintansa mukaan. Tämän sopimuksen uusin versio julkaistaan täällä. Vaikka ohjelma voi ilmoittaa tytäryhtiölle tämän sopimuksen olennaisista muutoksista, on yksinomaan tytäryhtiön vastuulla pitää itsensä ajan tasalla tällaisista muutoksista tai lisäyksistä. Kaikki tämän sopimuksen sallimat tai edellyttämät ilmoitukset tai muut viestit ("ilmoitus") tehdään kirjallisesti ja toimitetaan henkilökohtaisesti tai lähetetään faksilla tai sähköpostilla vastaanottavalle osapuolelle osoitteeseen, jonka tytäryhtiö on ilmoittanut ohjelmalle ohjelman tilillään. Tällainen ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi päivänä, jona se lähetettiin faksilla tai sähköpostilla tai toimitettiin. Mitään tämän sopimuksen ehtoa ei katsota luovutuksi eikä rikkomusta anteeksiannettavaksi, ellei tällainen rikkomuksen anteeksiantava luopuminen tai suostumus ole kirjallinen ja molempien osapuolten allekirjoittama.

Jos toimivaltainen tuomioistuin julistaa jonkin tämän sopimuksen ehdon, kovenantin tai ehdon määräämättömäksi, pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä sopimus pysyy voimassa jäljellä olevien ehtojen, kovenanttien tai ehtojen osalta.

Tämä Sopimus tulee voimaan sekä Ohjelman että Tytäryhtiön seuraajien, perillisten ja oikeudenomistajien eduksi, ja se sitoo heitä. Tämä sopimus muodostaa osapuolten välisen koko sopimuksen tämän sopimuksen aiheesta, korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset esitykset, neuvottelut, yhteisymmärrykset ja sopimukset, suulliset tai kirjalliset.

Tämä sopimus on kirjallinen ja saatavilla vain englanniksi. Jos tämän sopimuksen käännettyjen versioiden merkityksissä on eroja, tämän englanninkielisen version merkitys on ensisijainen.