Vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene ("Avtalen") styrer din deltakelse som medlem ("Affiliate") av Paripesa Partners Company ("Programmet"). Affiliaten pakter og godtar å være bundet av denne avtalen, og tidsplanene vedlagt, som endret av programmet fra tid til annen.

Definisjoner

"Klient" betyr en klient av programmet.

"Tilbud" betyr et kampanjetilbud publisert av programmet på programnettstedet, i en elektronisk post eller begge deler, som legger ut et reklametilbud på vegne av en klient og inneholder ytterligere vilkår og betingelser som klienten og programmet, etter eget skjønn, anser som nødvendige fra tid til annen.

"Programnettsted" betyr nettstedet for Programmet som drives av PariPesa-partnere og ligger i https://paripesapartners.com.

«Underpartner» betyr en uavhengig tredjepart kontrahert av det tilknyttede selskapet.

Retningslinjer for programmet

Paripesas partnere vil tillate Affiliaten å delta i Programmet, med forbehold om overholdelse av vilkårene og betingelsene i denne Avtalen og i eventuelle retningslinjer fastsatt av Programmet, fra tid til annen, og innlemmet ved henvisning i denne Avtalen.

Affiliaten vil få utstedt et unikt brukernavn og passord for å få tilgang til Programnettstedet, og ingen av disse kan brukes av andre personer enn Affiliaten.

Hvis affiliaten er en enkeltperson og ikke en handelsenhet, må han/hun være over atten (18) år og/eller over myndighetsalderen for å kunne registrere seg og delta som en affiliate hvis han bor og/eller driver virksomhet i stater, provinser eller land der myndighetsalderen er over atten (18) år.

Affiliaten kan engasjere underpartnere til å distribuere tilbud i samsvar med programmet, forutsatt at:

 • Affiliaten har skriftlig godkjenning fra programrepresentanten til å inngå kontrakt med underpartnere; et verifiserbart navn, adresse og telefonnummer for hver underpartner leveres til programmet umiddelbart på forespørsel;
 • den foreslåtte underpartneren godtar, i en form som er tilfredsstillende for programmet, å overholde denne avtalen og programretningslinjene, som endret fra tid til annen; og ikke på noe tidspunkt vil affiliaten engasjere en underpartner som, etter programmets mening, sannsynligvis vil bringe programmets omdømme eller anseelse i vanry eller på annen måte er uegnet.

Ethvert brudd fra en underpartner på bestemmelsene for underpartnere vil bli ansett som et brudd på denne avtalen av det tilknyttede selskapet.

Programmet kan, etter eget skjønn, bekrefte eller på annen måte verifisere eller kontrollere, sannheten og nøyaktigheten av registreringsinformasjon gitt av affiliate. Hvis programmet, etter eget skjønn og skjønn, vurderer at affiliatens registreringsinformasjon er villedende, unøyaktig eller usannferdig, kan programmet begrense, nekte eller avslutte affiliatens konto, affiliatens tilgang til og bruk av, og/eller eventuelle fordeler avledet fra affiliatens deltakelse i programmet; Programmet kan også holde tilbake betaling av eventuelle provisjoner og/eller andre avgifter som kan være eller bli forfalt eller skal betales til Affiliate.

Det er uttrykkelig avtalt at partene har til hensikt i denne avtalen å etablere et forhold mellom programmet og det tilknyttede selskapet, men at det ikke er partenes hensikt å gjennomføre et fellesforetak eller på noen måte gjøre den tilknyttede parten på noen måte til en agent, ansatt eller partner i programmet. Partene er uttrykkelig enige om at de er uavhengige kontraktører, og at denne avtalen ikke på noen måte skaper et partnerskap som omhandlet i partnerskapsloven, RSBC 1996, c.348, og partene har heller ikke gitt hverandre noen rett eller myndighet til å påta seg eller opprette noen forpliktelse til ansvar, uttrykkelig eller underforstått, på vegne av eller i den andres navn, eller å binde den andre på noen som helst måte.

Det er videre enighet om at affiliaten ikke har myndighet til å opprette eller påta seg i programmets navn eller på dets vegne noen forpliktelse, uttrykt eller underforstått, eller til å handle eller gi seg ut for å fungere som dets agent eller representant for noe som helst formål, og affiliaten skal ikke utgi seg for å ha slik autoritet.

Programmet kan, etter eget skjønn, bekrefte eller på annen måte verifisere eller kontrollere, sannheten og nøyaktigheten av registreringsinformasjon gitt av affiliate. Hvis programmet, etter eget skjønn og skjønn, vurderer at affiliatens registreringsinformasjon er villedende, unøyaktig eller usannferdig, kan programmet begrense, nekte eller avslutte affiliatens konto, affiliatens tilgang til og bruk av, og/eller eventuelle fordeler avledet fra affiliatens deltakelse i programmet; Programmet kan også holde tilbake betaling av eventuelle provisjoner og/eller andre avgifter som kan være eller bli forfalt eller skal betales til Affiliate.

Affiliaten vil kun bruke programmets godkjente reklameinnhold (bannere, html-mailere, redaksjonelle spalter, bilder og logoer) og vil ikke endre utseende eller henvise til programmet i annet reklamemateriell enn det som er tilgjengelig fra https://paripesapartners.com. Utseendet og syntaksen til hypertekstoverføringskoblingene er designet og utpekt av programmet og utgjør den eneste autoriserte og tillatte representasjonen av nettstedene. Bruk av affiliatens eget reklameinnhold (bannere, html-mailere, redaksjonelle kolonner, bilder og logoer) kan bare være mulig ved skriftlig godkjenning fra programrepresentanten. Affiliaten vil være eneansvarlig for utvikling, drift og vedlikehold av den affiliertes nettsted og for alt materiale som vises på den affiliertes nettsted. Slike ansvarsområder inkluderer, men er ikke begrenset til, den tekniske driften av den tilknyttede organisasjonens nettside og alt relatert utstyr; opprette og legge ut produktanmeldelser, beskrivelser og referanser på partnerens nettsted og koble disse beskrivelsene til programnettstedet; nøyaktigheten og anstendigheten av materiale som er lagt ut på nettstedet til den affilierte; og sikre at materiale som legges ut på den affiliertes nettsted ikke krenker eller krenker rettighetene til noen tredjepart og ikke er injurierende eller på annen måte ulovlig. Programmet fraskriver seg alt ansvar for slike saker. Utover det som er angitt i dette avsnittet, kan ikke Affiliaten fremleie, leie ut, lease, selge, videreselge, outsource eller betjene noe Tilbud, og ethvert forsøk på å gjøre dette skal være ugyldig.

Affiliaten kan gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens, så lenge denne avtalen gjelder, til å bruke programmets varenavn, varemerker, tjenestemerker, logoer og andre betegnelser kun etter skriftlig godkjenning fra programrepresentanten utelukkende i forbindelse med visning av reklamemateriell på affiliatens nettsted. Denne lisensen kan ikke viderelisensieres, tildeles eller på annen måte overføres av det tilknyttede selskapet. Affiliatens rett til å bruke merkene er begrenset til og oppstår kun fra denne lisensen. Affiliaten skal ikke hevde ugyldigheten, ikke håndheve eller bestride eierskapet av merkene i noen handling eller prosedyre av hvilken som helst type eller art, og skal ikke ta noen handling som kan skade programmets rettigheter i merkene, gjøre det samme generisk, eller på annen måte svekke deres gyldighet eller redusere deres tilknyttede goodwill.

Tilby

Tilbud vil bli lagt ut på programsiden.

Programmet gir affiliaten en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å laste ned tilbud fra programnettstedet og til å publisere det samme på affiliatens nettsteder og i elektronisk postkorrespondanse sendt av affiliaten, som alle må gjøres i samsvar med denne avtalen, programretningslinjene, som endret fra tid til annen, og tilleggsvilkårene og betingelsene som er knyttet til hvert av de nevnte tilbudene.

Affiliaten samtykker i å ikke modifisere, endre, feilrepresentere eller pynte på Tilbudet eller noen del av Tilbudet, inkludert uten begrensning tekst eller bilder levert av eller på vegne av Programmet eller Kunden på noen måte, direkte eller indirekte, uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Programmet.

Betalinger

Programmet vil betale Affiliaten en provisjon ("Provisjon"), beregnet i samsvar med betalingsbetingelsene som er skissert i hvert Tilbud som er lagt ut av Programmet på Programnettstedet. Programmet bruker betalingsplaner for inntektsdeling, CPA og hybrid etter eget skjønn, avhengig av volumet og kvaliteten på trafikken den affilierte sender, med mindre annet er gjensidig avtalt.

Uavhengig av den valgte betalingsmetoden (f.eks. PayPal, webmoney osv.) skal affiliaten gi programmet sine faktiske bankopplysninger. Provisjoner vil kun bli utbetalt til affiliaten etter mottak av programmet for betaling fra kunden med hensyn til et slikt tilbud publisert i programmets nettbaserte rapporteringssystem.

Programmet kan, etter eget skjønn og fra tid til annen, velge å gå videre til den tilknyttede delen eller alle provisjonene før mottak av betaling fra kunden, men under ingen omstendigheter vil programmet være forpliktet til å gjøre det.

Affiliaten erkjenner og samtykker i at betaling av provisjoner kan bli forsinket der affiliaten ikke har gitt programmet gjeldende opplysninger i samsvar med denne avtalen, og at programmet ikke i noe tilfelle vil være ansvarlig overfor affiliaten for eventuelle tap, kostnader eller utgifter direkte eller indirekte pådratt av affiliaten som følge av en slik forsinkelse. Minimumsbeløpet som kan betales til affiliaten i en gitt faktureringsperiode må overstige USD 30,00 (tretti amerikanske dollar). Provisjoner som skal betales av programmet til en affiliate vil ikke påløpe renter.

Betalinger til en affiliate i samsvar med dette avsnittet vil være basert på oppføringene som holdes av programmet og rapporteres i programmets elektroniske rapporteringssystem og revidert av kundene, fra tid til annen.

God tro

Affiliaten vil ikke bevisst dra nytte av kjent eller mistenkt trafikk som ikke genereres i god tro, uansett om den faktisk forårsaker skade på programmet eller ikke. Programmet forbeholder seg retten til å holde tilbake alle beløp som ellers skyldes Affiliaten i henhold til denne Avtalen hvis vi har rimelig grunn til å tro slik trafikk.

Programmet forbeholder seg retten til å holde tilbake affiliate-betalinger og/eller suspendere eller stenge kontoer der det oppdages at tilknyttede kunder misbruker Paripesas partneres tilbud eller kampanjer, enten med eller uten affiliatens viten.

Bedrageri

Hvis programmet fastslår, etter eget skjønn, at det tilknyttede selskapet eller underpartneren har engasjert seg i en aktivitet som programmet anser for å være uredelig, eller som kan bringe programmets omdømme eller anseelse i vanry enten hos allmennheten eller hos kundene eller potensielle kunder av programmet, eller på annen måte at det tilknyttede selskapet eller underpartneren har engasjert seg i aktiviteter som kan anses som uredelige, Programmet kan, men vil ikke være forpliktet til, å (a) suspendere eller avslutte Affiliatens medlemskap i Programmet, uten varsel og (b) frigi til noen tredjepart, informasjon relatert til identiteten og plasseringen av Affiliaten hvis nødvendig for å gjøre det for å håndheve disse vilkårene og betingelsene.

I tilfelle en suspensjon eller oppsigelse, vil enhver provisjon som skal betales til den tilknyttede på tidspunktet for suspensjon eller oppsigelse, anses som tapt.

I forbindelse med denne avtalen inkluderer bedragersk aktivitet, men er på ingen måte begrenset til:

 • aktivitet av Affiliaten eller noen som Affiliaten i henhold til loven er ansvarlig for, som direkte eller indirekte har til hensikt å blåse opp provisjonen som skal betales til Affiliaten;
 • generering av potensielle kunder annet enn ved en mekanisme godkjent av programmet;
 • aktivitet utført av Affiliaten eller noen som Affiliaten i henhold til loven er ansvarlig for, og som ikke er i samsvar med Programmet;
 • enhver spamaktivitet og aktivitet som er bestemt av kunden, etter eget skjønn, for å være uredelig.

Programmet kan når som helst revidere Affiliate for samsvarsformål. Affiliaten samtykker i å gi programmet all rimelig informasjon som er nødvendig for å gjennomføre en undersøkelse av affiliatens overholdelse av loven og denne avtalen.

Det er forbudt for Paripesas partnere å markedsføre Spillselskapet via e-post, innholdsannonsering som nevner Paripesas partneres merkevare og ClickUnder/PopUnder/PopUnder-typer reklame. Hvis slike handlinger oppdages, vil affiliatens personlige konto bli stengt, eventuelle påløpte midler vil bli annullert og provisjonsgebyrer vil bli holdt tilbake. Det er også forbudt å bruke falsk informasjon om spillselskapet og bonuser.

Tilknyttede partnere av Paripesa-selskapet er strengt forbudt å ha spillkontoer og satse fra dem. Regelen vil gjelde både for kontoer registrert ved hjelp av egen henvisningslenke, og for enhver annen konto som innsatser ble gjort fra.

Hvis slike kontoer oppdages hos en partner, forbeholder selskapet seg retten til umiddelbart og ensidig å kansellere partnerskapet og blokkere overtrederens konto i tilknyttet program uten mulighet for å trekke gjenværende provisjon og eventuelle beløp vunnet gjennom plassering av spill.

Pakter, representasjoner og garantier

Affiliaten erklærer og garanterer at:

 • den har myndighet og kapasitet til å inngå og være bundet av denne avtalen;
 • Så vidt Affiliaten vet, er det ingen eksisterende, ventende eller truede krav eller søksmål mot Affiliaten;
 • ingen av affiliatens nettsteder inneholder falsk eller villedende reklame eller maskinlesbar kode, inkludert, men ikke begrenset til, virus, trojansk hest, arbeid eller annet selvutførende program;
 • det eier eller har juridisk rett til å bruke og distribuere alt innhold, opphavsrettsbeskyttet materiale, produkter og tjenester som vises på eller gjennom nettstedet eller nettstedene og i sin elektroniske post;
 • og det er ikke nå en part i noen avtale eller forretningsforhold som kan være i konflikt med denne avtalen.

Affiliaten pakter og samtykker i at:

 • det vil, til enhver tid, overholde alle lover som gjelder i jurisdiksjonen der det tilknyttede selskapet befinner seg, og også der det tilknyttede selskapet direkte eller indirekte driver sin virksomhet eller markedsfører et tilbud;
 • det vil ikke inngå noen avtale eller forretningsforhold eller på annen måte pådra seg noen forpliktelse som, etter programmets mening, kan være i konflikt med denne avtalen;
 • det vil, til enhver tid, overholde vilkårene i denne avtalen og programretningslinjene, som oppdatert, endret og erstattet av programmet, fra tid til annen, etter eget skjønn;
 • det vil ikke, uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra programmet, bruke eller tillate noen person som det er juridisk ansvarlig for å bruke tredjeparts handelsnavn eller varemerker;
 • det vil ikke publisere på noe nettsted eller sende i noen elektronisk post en universell ressurslokalisator eller annen lenke til noe innhold eller på annen måte engasjere seg i eller tolerere noen praksis som, etter programmets mening, er svikefull, ærekrenkende, injurierende, fornærmende, voldelig, fordomsfull, uanstendig, som sannsynligvis vil bringe programmets rykte eller anseelse i vanry, eller som ellers ville være ulovlig;
 • det vil til enhver tid overholde vilkårene og betingelsene i enhver avtale eller policy etablert av et tilbud som affiliaten velger å delta i;
 • det vil til enhver tid overholde bestemmelsene i CAN-SPAM-loven fra 2003, som endret eller erstattet, fra tid til annen;
 • det vil ikke legge ut noe innhold relatert til tilbudet til noen Usenet-nyhetsgruppe, chatterom, oppslagstavle eller 'blogg' (lagre og unntatt et chatterom, oppslagstavle eller blogg som drives eller primært eies av tilknyttet selskap) uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra programmet;
 • det vil være ansvarlig for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet eller nettsteder og elektronisk post, inkludert uten begrensning den tekniske driften av disse, opprettelse, publisering og nøyaktighet av innhold publisert på et slikt nettsted eller nettsteder eller i elektronisk post;
 • det vil ikke forsøke på noen måte å endre, modifisere, eliminere, skjule eller på annen måte gjøre ubrukelige eller ineffektive tagger, kildekoder, lenker, piksler, moduler eller andre data levert av eller hentet fra programmet;
 • det vil ikke "ramme" eller "speile" noen del av noen sider som hostes av klienten, med mindre det er uttrykkelig tillatt av programmet og klienten;
 • det vil ikke endre noe nettsted eller elektronisk postinnhold levert av programmet; og det vil til enhver tid og fra tid til annen gi programmet skriftlig bekreftelse på gyldig adresse, telefonnummer, elektronisk postadresse og annen identifiserende eller finansiell informasjon som programmet med rimelighet kan kreve.

Erstatning

Affiliaten pakter og samtykker i å holde programmet, dets morselskap og deres respektive aksjonærer, styremedlemmer, ledere og ansatte (samlet kalt «skadesløsholdelsesgruppen») skadesløse fra og mot alle krav eller dommer, inkludert alle tilknyttede advokathonorarer, utgifter og utbetalinger som faktisk påløper, som oppstår som følge av brudd på denne avtalen av det tilknyttede selskapet eller en underpartner eller utøvelse av den tilknyttede selskapet av enhver rettighet i henhold til denne avtalen eller enhver handling eller utelatelse fra det tilknyttede selskapet, en underpartner eller noen som det tilknyttede selskapet er juridisk ansvarlig for, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle skader, tap, følgeskader eller annet, som oppstår på noen måte (inkludert de som oppstår fra eller tilfeldig til ethvert ansvar eller annet søksmål, krav, krav eller annen handling som er utført) som en konsekvens av enhver handling eller unnlatelse fra det tilknyttede selskapet eller enhver person som affiliaten er juridisk ansvarlig for, om den skadesløsholdte gruppen eller noen av dem er navngitt som saksøkt part i slike saker, og hvorvidt den skadesløsholdte gruppen eller noen av dem påstås å være uaktsom eller på annen måte ansvarlig for skade på personer eller eiendom. Affiliatens plikt til å forsvare og holde skadesløs som beskrevet i denne paragrafen vil overleve oppsigelse av denne avtalen av en eller annen grunn og vil ikke på annen måte være begrenset av andre vilkår eller betingelser i denne eller noen avtale. Programmet kan, etter eget valg etter eget skjønn, påta seg eksklusivt forsvar og kontroll av alle saker som ellers er gjenstand for skadesløsholdelse av affiliaten. Programmet kan delta i forsvaret mot alle krav som det ikke forutsetter forsvar og kontroll over, og affiliaten skal ikke avgjøre noe slikt krav uten programmets skriftlige forhåndssamtykke.

Konfidensialitet

Programmet eller dets direktører kan, fra tid til annen, avsløre til affiliaten visse opplysninger knyttet til programmets virksomhet eller til programmets kunder, tilknyttede selskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, agenter eller ansatte; forretnings- og markedsføringsplaner, strategier og metoder som kanskje ikke er standard bransjepraksis eller som ikke er allment kjent i bransjen; eller studier, diagrammer, planer, historier eller samlinger av forretnings- og industriell informasjon anskaffet eller utarbeidet av eller på vegne av programmet (alt kollektivt referert til som "konfidensiell informasjon"). Affiliaten erkjenner at konfidensiell informasjon vil bli gitt etter programmets eget skjønn, og ingenting i denne avtalen forplikter programmet, dets direktører, agenter eller ansatte til å avsløre eller gi affiliaten tilgang til konfidensiell informasjon.

Med mindre det er uttrykkelig skriftlig godkjent av programmet, pakter og godtar affiliaten:

 • å bruke den konfidensielle informasjonen bare til de formålene som er uttrykkelig omtalt i denne avtalen;
 • og at ingen konfidensiell informasjon vil bli offentliggjort til noen tredjepart, tilknyttet selskap, datterselskap, underpartner, agent eller ansatt hos affiliaten uten skriftlig forhåndssamtykke fra programmet, som kan holdes tilbake urimelig og vilkårlig.

Affiliaten erkjenner at programmet forblir den eneste og eksklusive eieren av alle rettigheter, titler og interesser i og til den konfidensielle informasjonen. Affiliaten samtykker i at den konfidensielle informasjonen ikke vil bli kopiert eller på annen måte reprodusert uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra programmet.

Ved oppsigelse av denne avtalen, eller på annen måte på forespørsel fra programmet, samtykker affiliaten i at den umiddelbart vil levere til programmet alle notater, data, kassetter, referanseartikler, skisser, tegninger, memoranda, poster, disketter, elektronisk kommunikasjon i enhver form og ethvert annet materiale på noen måte knyttet til noen av de konfidensielle opplysningene i besittelse av affiliaten eller et tilknyttet selskap, datterselskap, underpartner, agent eller ansatt hos det tilknyttede selskapet.

Affiliaten erkjenner og godtar at:

 • bestemmelsene i dette avsnittet og affiliatens avtale med det samme er av essensen og utgjør en vesentlig tilskyndelse til programmet til å inngå denne avtalen;
 • bestemmelsene i dette avsnittet skal tolkes uavhengig av andre bestemmelser i denne avtalen, og eksistensen av ethvert krav eller søksmål affiliaten måtte ha mot programmet, enten basert på denne avtalen eller på annen måte, skal ikke utgjøre et forsvar mot programmets håndhevelse av bestemmelsene i dette avsnittet;
 • ethvert brudd på dette avsnittet vil forårsake uopprettelig skade på programmet som erstatning kanskje ikke er et tilstrekkelig botemiddel for, og det tilknyttede selskapet samtykker derfor i at i tilfelle et slikt brudd vil programmet ha rett til å søke, i tillegg til andre rettigheter som tilfaller programmet i henhold til denne avtalen eller på annen måte i lov eller egenkapital, midlertidige forføyninger mot affiliaten uten at det er nødvendig å bevise faktiske skader;
 • og til tross for andre bestemmelser i denne avtalen, skal denne delen overleve oppsigelsen av denne avtalen, uansett årsak. Affiliaten samtykker i å holde programmet skadesløs og skadesløs mot alle tap, kostnader eller utgifter, inkludert saksomkostninger og saksomkostninger på advokat- og egenklientbasis, som programmet kan pådra seg som direkte eller indirekte resultat av uautorisert avsløring av konfidensiell informasjon av affiliaten eller enhver person som affiliaten er ansvarlig for, i loven.

Ikke-konkurranse

I løpet av denne avtalens gyldighetsperiode og i en periode på seks (6) måneder etterpå, vil ikke affiliaten på noen måte søke å undergrave programmets goodwill, og spesielt vil ikke affiliaten, direkte eller indirekte: (1) anmode om eller lokke eller forsøke å anmode om eller lokke til seg å arbeide utenfor programmet; (2) anmode eller lokke eller forsøke å anmode eller lokke noen av de ansatte i programmet til å inngå ansettelsestjeneste med affiliaten eller en konkurrent av programmet; eller (3) direkte eller indirekte inngå noen avtale eller kontrakt, skriftlig eller på annen måte, med en kunde eller på annen måte yte tjenester til en tredjepart til fordel for en klient som, etter programmets mening, kan konkurrere med tjenester levert av programmet til den klienten.

Ikke-fraskrivelse

Programmets unnlatelse av å håndheve affiliatens strenge oppfyllelse av noen bestemmelse i denne avtalen skal ikke utgjøre en fraskrivelse av programmets rett til senere å håndheve en slik bestemmelse eller noen annen bestemmelse i denne avtalen. Ingen endringer, tillegg, slettinger eller interlineasjoner av denne avtalen er tillatt eller vil bli anerkjent av programmet. Ingen av våre ansatte eller agenter har noen myndighet til å foreta eller godta endringer eller modifikasjoner av denne avtalen eller dens vilkår.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Programmet fraskriver seg alle garantier, betingelser, representasjoner, erstatninger og garantier med hensyn til enhver sak, enten uttrykt eller underforstått (inkludert uten begrensning enhver garanti for lønnsomhet, tilfredsstillende kvalitet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ukrenkelighet). Til tross for andre bestemmelser i denne avtalen, fraskriver programmet seg i tillegg alle forpliktelser og forpliktelser fra programmets side og de som det i loven er ansvarlig for eventuelle skader, inkludert, men ikke begrenset til, indirekte, spesielle og følgeskader, advokat- og eksperthonorarer og rettskostnader (selv om programmet har blitt informert om muligheten for slike skader, gebyrer eller kostnader), som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen. Under ingen omstendigheter vil programmet være ansvarlig overfor affiliaten for indirekte, spesielle, straffende eller tilfeldige skader eller tapt fortjeneste fra affiliaten eller affiliatens etterfølgere eller stedfortredere (inkludert, uten begrensning, krav om tap av goodwill, bruk av eller tillit til tjenestene som tilbys herunder, stopp av annet arbeid eller nedskrivning av andre eiendeler) som oppstår som følge av brudd eller manglende uttrykt eller underforstått garanti, kontraktsbrudd, feilaktig fremstilling, uaktsomhet, objektivt ansvar i tort eller på annen måte. Uten å begrense det foregående, vil programmet ikke være ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser som følge av statlige tiltak, brann, flom, opprør, jordskjelv, strømbrudd, opprør, eksplosjon, embargo, streik, streik enten lovlig eller ulovlig, mangel på arbeidskraft eller materiale, transportavbrudd av noe slag, arbeidsnedgang, handlinger eller passivitet fra tilknyttede selskaper eller tredjeparter, tilknyttede selskapers utstyr eller programvare og/eller tredjepartsutstyr eller andre forhold som påvirker produksjon eller levering på noen måte utenfor programmets kontroll.

Endelse

Programmet kan si opp denne avtalen når som helst med seks (6) timers varsel til det tilknyttede selskapet. Affiliaten kan når som helst si opp denne avtalen med førtiåtte (48) timers varsel til programmet. Ved oppsigelse må affiliaten fjerne alle Programmets bannere/ikoner fra Affiliatens nettsted og deaktivere alle lenker fra Affiliatens nettsted til alle Paripesa Partners nettsider. Alle rettigheter og lisenser gitt til Affiliaten i denne Avtalen skal opphøre umiddelbart. Affiliaten vil returnere til programmet all konfidensiell informasjon, og alle kopier av den i affiliatens besittelse, forvaring og kontroll, og vil avslutte all bruk av programmets merker.

Generelt

Programmet kan overdra denne avtalen uten affiliatens forutgående samtykke. Affiliaten kan ikke overdra denne avtalen uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra programmet.

Programmet forbeholder seg retten til å endre, endre eller endre denne avtalen når som helst, av hvilken som helst grunn, eller uten grunn i det hele tatt, etter eget skjønn. Den nyeste versjonen av denne avtalen vil bli lagt ut her. Selv om programmet kan gi varsel om vesentlige endringer i denne avtalen til affiliaten, men det er affiliatens eget ansvar å holde seg informert om slike endringer eller endringer. Ethvert varsel eller annen kommunikasjon («varsel») som tillates eller kreves av denne avtalen, skal være skriftlig og gis ved personlig levering eller overføres via faks eller elektronisk post til den mottakende parten på adressen som er oppgitt til programmet av affiliaten i programkontoen. Enhver slik melding anses å ha blitt mottatt på datoen da den ble sendt via faks eller elektronisk post eller levert. Ingen vilkår eller betingelser i denne avtalen vil bli ansett som frafalt og intet brudd unnskyldt, med mindre slik fraskrivelse eller samtykke som unnskylder bruddet er skriftlig og signert av begge parter.

I tilfelle noen vilkår, pakt eller betingelse i denne avtalen erklæres ubestemt, ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves av en domstol som har jurisdiksjon, vil denne avtalen med hensyn til de gjenværende vilkårene, paktene eller betingelsene fortsette å gjelde.

Denne avtalen skal gjelde til fordel for og være bindende for de respektive etterfølgerne, arvingene og stedfortrederne til både programmet og det tilknyttede selskapet. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til innholdet i denne avtalen, erstatter alle tidligere eller samtidige representasjoner, forhandlinger, forståelser og avtaler, muntlige eller skriftlige.

Denne avtalen er skrevet og er kun tilgjengelig på engelsk. I tilfelle avvik mellom betydningen av oversatte versjoner av denne avtalen, skal betydningen av denne versjonen på engelsk gjelde.