Zasady i warunki

Niniejszy regulamin ("Umowa") reguluje Twój udział jako członka ("Partner") Spółki Paripesa Partners ("Program"). Partner zobowiązuje się i zgadza się przestrzegać niniejszej Umowy oraz załączonych harmonogramów, które od czasu do czasu mogą być wprowadzane do Programu.

Definicje

"Klient" oznacza klienta Programu.

"Oferta" oznacza ofertę promocyjną opublikowaną przez Program na Stronie Programu, w wiadomości elektronicznej lub w obu tych formach, przedstawiającą ofertę reklamową w imieniu Klienta i zawierającą dodatkowe warunki, które Klient i Program, według własnego uznania, uznają za konieczne.

"Strona Programu" oznacza stronę internetową Programu obsługiwaną przez Partnerów PariPesa i znajdującą się pod adresem https://paripesapartners.com.

"Podpartner" oznacza niezależną stronę trzecią, z którą Partner zawarł umowę.

Wytyczne dotyczące programu

Partnerzy Paripesa zezwolą Partnerowi na udział w Programie, pod warunkiem przestrzegania warunków niniejszej Umowy oraz wszelkich polityk ustanowionych przez Program, od czasu do czasu i włączonych przez odniesienie do niniejszej Umowy.

Partner otrzyma unikalną nazwę użytkownika i hasło dostępu do Strony Programu, z których żadna nie może być używana przez żadną inną osobę niż Partner.

Jeśli Partner jest osobą fizyczną, a nie podmiotem handlowym, aby zarejestrować się i uczestniczyć jako Partner, musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat i/lub być pełnoletni, jeśli mieszka i/lub prowadzi działalność gospodarczą w stanach, prowincjach lub krajach, w których pełnoletność jest wyższa niż osiemnaście (18) lat.

Partner może angażować Podpartnerów do dystrybucji Ofert zgodnie z Programem, pod warunkiem, że:

 • Partner posiada pisemną zgodę Przedstawiciela Programu na zawarcie umowy z Podpartnerami; możliwe do zweryfikowania imię i nazwisko, adres i numer telefonu każdego Subpartnera są dostarczane do Programu natychmiast na żądanie;
 • proponowany Podpartner zgadza się, w formie zadowalającej dla Programu, przestrzegać niniejszej Umowy i Zasad Programu, z późniejszymi zmianami; Partner Afiliowany w żadnym momencie nie będzie angażował Podpartnera, który w opinii Programu może narazić na szwank reputację lub pozycję Programu lub jest w inny sposób nieodpowiedni.

Jakiekolwiek naruszenie przez Pod-Partnera postanowień dotyczących Pod-Partnera będzie uważane za naruszenie niniejszej Umowy przez Partnera.

Program może, według własnego uznania, potwierdzić lub w inny sposób zweryfikować lub sprawdzić prawdziwość i dokładność wszelkich informacji rejestracyjnych dostarczonych przez Partnera. Jeśli w dowolnym momencie Program, według własnego uznania i uznania, stwierdzi, że dane rejestracyjne Partnera wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne z prawdą, Program może ograniczyć, odmówić lub zamknąć konto Partnera, dostęp i korzystanie przez Partnera i/lub wszelkie korzyści wynikające z udziału Partnera w Programie; Program może również wstrzymać wypłatę wszelkich prowizji i/lub innych opłat, które mogą być lub staną się należne lub należne Partnerowi.

Wyraźnie uzgadnia się, że intencją stron w niniejszej Umowie jest ustanowienie relacji pomiędzy Programem a Partnerem, ale nie jest intencją żadnej ze stron podejmowanie wspólnego przedsięwzięcia ani czynienie Partnera w jakimkolwiek sensie agentem, pracownikiem lub partnerem Programu. Strony wyraźnie zgadzają się, że są niezależnymi kontrahentami i że niniejsza Umowa w żaden sposób nie tworzy spółki osobowej w rozumieniu Ustawy o partnerstwie, R.S.B.C. 1996, c.348, ani strony nie przyznały sobie nawzajem żadnego prawa ani upoważnienia do przyjęcia lub stworzenia jakiegokolwiek zobowiązania odpowiedzialności, wyraźnego lub dorozumianego, w imieniu lub na rzecz drugiej strony, lub wiązać drugą stronę w jakikolwiek sposób.

Ponadto uzgadnia się, że Partner nie jest upoważniony do tworzenia lub przyjmowania w imieniu Programu lub w jego imieniu jakichkolwiek zobowiązań, wyraźnych lub dorozumianych, ani do działania lub udawania, że działa jako jego agent lub przedstawiciel w jakimkolwiek celu, a Partner nie będzie twierdził, że posiada takie uprawnienia.

Program może, według własnego uznania, potwierdzić lub w inny sposób zweryfikować lub sprawdzić prawdziwość i dokładność wszelkich informacji rejestracyjnych dostarczonych przez Partnera. Jeśli w dowolnym momencie Program, według własnego uznania i uznania, stwierdzi, że dane rejestracyjne Partnera wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne z prawdą, Program może ograniczyć, odmówić lub zamknąć konto Partnera, dostęp i korzystanie przez Partnera i/lub wszelkie korzyści wynikające z udziału Partnera w Programie; Program może również wstrzymać wypłatę wszelkich prowizji i/lub innych opłat, które mogą być lub staną się należne lub należne Partnerowi.

Partner będzie korzystał wyłącznie z zatwierdzonych przez Program materiałów reklamowych (banery, koperty html, kolumny redakcyjne, obrazy i logo) i nie będzie zmieniał ich wyglądu ani odnosił się do Programu w żadnych materiałach promocyjnych innych niż te, które są dostępne w https://paripesapartners.com. Wygląd i składnia hipertekstowych łączy transferowych zostały zaprojektowane i oznaczone przez Program i stanowią jedyną autoryzowaną i dozwoloną reprezentację stron. Wykorzystanie własnych materiałów reklamowych Partnera (banerów, mailerów html, kolumn redakcyjnych, obrazów i logotypów) może być możliwe tylko za pisemną zgodą Przedstawiciela Programu. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, obsługę i utrzymanie strony internetowej Partnera oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na stronie internetowej Partnera. Odpowiedzialność ta obejmuje między innymi techniczną obsługę strony internetowej Partnera i całego związanego z nią sprzętu; tworzenie i publikowanie recenzji, opisów i odniesień do produktów na stronie internetowej Partnera oraz umieszczanie linków do tych opisów na Stronie Programu; dokładności i stosowności materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Partnera; oraz zapewnienie, że materiały zamieszczone na stronie internetowej Partnera nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich i nie są zniesławiające lub w inny sposób niezgodne z prawem. Program zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie sprawy. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszym punkcie, Partner nie może podnajmować, wynajmować, wydzierżawiać, sprzedawać, odsprzedawać, zlecać na zewnątrz ani obsługiwać żadnej Oferty, a wszelkie próby takiego działania będą nieważne.

Partner może otrzymać niewyłączną, niezbywalną licencję, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, na używanie nazwy handlowej, znaków towarowych, znaków usługowych, logo i wszelkich innych oznaczeń Programu wyłącznie za pisemną zgodą Przedstawiciela Programu wyłącznie w związku z wyświetlaniem materiałów promocyjnych na stronie internetowej Partnera. Licencja ta nie może być sublicencjonowana, cedowana ani w inny sposób przenoszona przez Podmiot Stowarzyszony. Prawo Partnera do korzystania ze Znaków jest ograniczone i wynika wyłącznie z niniejszej licencji. Partner nie będzie powoływał się na nieważność, niewykonalność ani nie będzie kwestionował własności Znaków w jakimkolwiek działaniu lub postępowaniu jakiegokolwiek rodzaju lub charakteru, a także nie podejmie żadnych działań, które mogą naruszyć prawa Programu do Znaków, nadać im charakter rodzajowy lub w inny sposób osłabić ich ważność lub zmniejszyć związaną z nimi wartość firmy.

Oferta

Oferty zostaną zamieszczone na Stronie Programu.

Program przyznaje Partnerowi ograniczone, niewyłączne, niezbywalne prawo do pobierania Ofert ze Strony Programu i publikowania ich na stronach internetowych Partnera oraz w korespondencji e-mail wysyłanej przez Partnera, przy czym wszystko to musi odbywać się zgodnie z niniejszą Umową, Polityką Programu, z późniejszymi zmianami, oraz dodatkowymi warunkami dołączonymi do każdej z wymienionych Ofert.

Partner zobowiązuje się nie modyfikować, nie zmieniać, nie wprowadzać w błąd ani nie upiększać Oferty ani żadnej jej części, w tym między innymi tekstu lub obrazów dostarczonych przez lub w imieniu Programu lub Klienta w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Programu.

Płatności

Program wypłaci Partnerowi prowizję ("Prowizja"), obliczoną zgodnie z warunkami płatności określonymi w każdej Ofercie zamieszczonej przez Program na Stronie Programu. Program stosuje plany płatności Revenue Share, CPA, Hybrid według własnego uznania, w zależności od wielkości i jakości ruchu wysyłanego przez Partnera, chyba że wspólnie uzgodniono inaczej.

Niezależnie od wybranej metody płatności (np. PayPal, webmoney itp.), Partner przekaże Programowi swoje rzeczywiste dane bankowe. Prowizje będą wypłacane Partnerowi dopiero po otrzymaniu przez Program płatności od Klienta w odniesieniu do takiej Oferty opublikowanej w systemie raportowania online Programu.

Program może, według własnego uznania i od czasu do czasu, zdecydować się na przejście na rzecz Partnera części lub całości Prowizji przed otrzymaniem płatności od Klienta, ale w żadnym wypadku Program nie będzie do tego zobowiązany.

Partner przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wypłata Prowizji może być opóźniona, jeśli Partner nie dostarczył Programu aktualnych danych zgodnie z niniejszą Umową oraz że w żadnym wypadku Program nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Partnera za jakiekolwiek straty, koszty lub wydatki bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Partnera w wyniku takiego opóźnienia. Minimalna kwota, która może zostać wypłacona Partnerowi w danym okresie rozliczeniowym, musi przekraczać 30,00 USD (Trzydzieści USD USD). Prowizje należne i płatne przez Program na rzecz Partnera nie będą naliczane odsetki.

Płatności na rzecz Partnera zgodnie z niniejszą sekcją będą oparte na zapisach prowadzonych przez Program i zgłaszanych w internetowym systemie raportowania Programu oraz okresowo kontrolowanych przez Klientów.

Dobra wiara

Partner nie będzie świadomie czerpał korzyści ze znanego lub podejrzewanego ruchu, który nie został wygenerowany w dobrej wierze, niezależnie od tego, czy faktycznie powoduje on szkodę dla Programu. Program zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszelkich kwot należnych Partnerowi na mocy niniejszej Umowy, jeśli mamy uzasadnione powody, aby sądzić o takim ruchu.

Program zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności partnerskich i/lub zawieszenia lub zamknięcia kont, w przypadku gdy okaże się, że klienci stowarzyszeni nadużywają ofert lub promocji Paripesa Partners, za wiedzą lub bez wiedzy Partnera.

Oszustwo

Jeśli Program stwierdzi, według własnego uznania, że Partner lub Podpartner zaangażował się w jakąkolwiek działalność, którą Program uzna za oszukańczą lub która może narazić na szwank reputację lub pozycję Programu w oczach ogółu społeczeństwa lub Klientów lub potencjalnych Klientów Programu, lub w inny sposób, że Partner Stowarzyszony lub Podpartner zaangażował się w działania, które mogą zostać uznane za oszukańcze, Program może, ale nie musi, być zobowiązany do (a) zawieszenia lub zakończenia członkostwa Partnera w Programie, bez uprzedzenia oraz (b) udostępnienia osobom trzecim informacji dotyczących tożsamości i lokalizacji Partnera, jeśli jest to wymagane w celu egzekwowania niniejszego regulaminu.

W przypadku zawieszenia lub wypowiedzenia wszelkie Prowizje należne i należne Partnerowi w momencie zawieszenia lub rozwiązania umowy zostaną uznane za utracone.

Dla celów niniejszej Umowy oszukańcza działalność obejmuje między innymi:

 • działania Partnera lub kogokolwiek, za co Partner ponosi odpowiedzialność prawną, które bezpośrednio lub pośrednio mają na celu zawyżenie Prowizji należnych Partnerowi;
 • generowanie leadów w inny sposób niż za pomocą mechanizmu zatwierdzonego przez Program;
 • działania Partnera lub kogokolwiek, za co Partner ponosi odpowiedzialność z mocy prawa, a które są niezgodne z Programem;
 • wszelka aktywność spamowa i działalność, która zostanie uznana przez Klienta, według jego uznania, za oszukańczą.

Program może w dowolnym momencie przeprowadzić audyt Partnera pod kątem zgodności z przepisami. Partner Afiliowany zobowiązuje się dostarczyć Programowi wszelkie uzasadnione informacje niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zgodności Partnera z prawem i niniejszą Umową.

Partnerzy Paripesa nie mogą promować Firmy bukmacherskiej za pomocą spamu e-mail, reklam kontekstowych wspominających o marce Paripesa Partners oraz reklam typu ClickUnder/PopUnder. Jeśli takie działania zostaną wykryte, konto osobiste Partnera zostanie zamknięte, wszelkie zgromadzone środki zostaną anulowane, a opłaty prowizyjne zostaną wstrzymane. Zabronione jest również posługiwanie się fałszywymi informacjami o firmie bukmacherskiej i bonusach.

Partnerom afiliacyjnym firmy Paripesa surowo zabrania się posiadania kont do gier i obstawiania z nich zakładów. Zasada ta będzie miała zastosowanie zarówno do kont zarejestrowanych przy użyciu własnego linku polecającego, jak i do każdego innego konta, z którego zostały postawione zakłady.

Jeśli takie konta zostaną wykryte u partnera, firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i jednostronnego anulowania partnerstwa i zablokowania konta osoby naruszającej zasady w programie partnerskim bez możliwości wypłaty pozostałej prowizji i wszelkich kwot wygranych poprzez postawienie jakichkolwiek zakładów.

Zobowiązania, oświadczenia i gwarancje

Partner oświadcza i gwarantuje, że:

 • jest upoważniony i zdolny do zawarcia niniejszej Umowy i związania się nią;
 • zgodnie z jego najlepszą wiedzą, nie istnieją żadne istniejące, oczekujące lub grożące roszczenia lub działania przeciwko Partnerowi;
 • żadna ze stron internetowych Partnera nie zawiera fałszywych lub wprowadzających w błąd reklam ani żadnego kodu nadającego się do odczytu maszynowego, w tym między innymi wirusów, koni trojańskich, programów roboczych lub innych samowykonujących się programów;
 • jest właścicielem lub ma prawo do używania i rozpowszechniania wszystkich treści, materiałów chronionych prawem autorskim, produktów i usług wyświetlanych na swojej stronie internetowej lub stronach internetowych lub za jej pośrednictwem oraz w swojej poczcie elektronicznej;
 • i nie jest obecnie stroną żadnej umowy ani relacji biznesowej, która może być sprzeczna z niniejszą Umową.

Partner zobowiązuje się i zgadza się, że:

 • będzie zawsze przestrzegać wszystkich przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji, w której znajduje się siedziba Partnera, a także w miejscu, w którym Partner bezpośrednio lub pośrednio prowadzi swoją działalność lub wprowadza na rynek Ofertę;
 • nie będzie zawierać żadnych umów ani stosunków biznesowych ani w inny sposób zaciągać żadnych zobowiązań, które mogłyby, w opinii Programu, kolidować z niniejszą Umową;
 • będzie zawsze przestrzegać warunków niniejszej Umowy oraz Zasad Programu, aktualizowanych, zmienianych i zastępowanych przez Program, od czasu do czasu, według własnego uznania;
 • bez wyraźnej pisemnej zgody Programu nie będzie używać ani zezwalać żadnej osobie, za którą jest prawnie odpowiedzialny, na używanie jakichkolwiek nazw handlowych lub znaków towarowych osób trzecich;
 • nie będzie publikować na żadnej stronie internetowej ani wysyłać pocztą elektroniczną uniwersalnego lokalizatora zasobów ani innego linku do jakichkolwiek treści, ani w inny sposób angażować się lub akceptować jakichkolwiek praktyk, które w opinii Programu są kłamliwe, zniesławiające, oszczercze, obraźliwe, brutalne, krzywdzące, obsceniczne, mogące narazić na szwank reputację lub pozycję Programu, lub które w inny sposób byłyby niezgodne z prawem;
 • będzie zawsze przestrzegać warunków wszelkich umów lub polityk ustanowionych w Ofercie, w której Partner zdecyduje się uczestniczyć;
 • będzie zawsze przestrzegać przepisów ustawy CAN-SPAM z 2003 r., z późniejszymi zmianami lub zastąpieniami;
 • nie będzie publikować żadnych treści związanych z Ofertą w żadnej grupie dyskusyjnej, pokoju rozmów, tablicy ogłoszeń lub "blogu" Usenetu (z wyjątkiem czatu, tablicy ogłoszeń lub bloga, który jest obsługiwany lub jest w głównej mierze własnością Partnera) bez wyraźnej pisemnej zgody Programu;
 • będzie odpowiedzialny za rozwój, obsługę i utrzymanie swojej strony internetowej lub stron internetowych oraz poczty elektronicznej, w tym między innymi za ich techniczne działanie, tworzenie, publikację i dokładność wszelkich treści publikowanych na takiej stronie internetowej lub stronach internetowych lub w poczcie elektronicznej;
 • nie będzie w żaden sposób próbował zmieniać, modyfikować, eliminować, ukrywać ani w inny sposób czynić niedziałającymi lub nieskutecznymi jakichkolwiek tagów, kodów źródłowych, linków, pikseli, modułów lub innych danych dostarczanych przez Oprogramowanie lub uzyskanych z Programu;
 • nie będzie "kadrować" ani "dublować" żadnej części jakichkolwiek stron hostowanych przez Klienta, chyba że wyraźnie zezwoli na to Program i Klient;
 • nie zmieni żadnej strony internetowej ani treści poczty elektronicznej dostarczanej przez Program; oraz w każdym czasie i od czasu do czasu dostarczy Programowi pisemne potwierdzenie prawidłowego adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i innych informacji identyfikujących lub finansowych, których Program może w uzasadniony sposób wymagać.

Odszkodowanie

Partner zobowiązuje się i zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Program, jego spółkę macierzystą oraz ich odpowiednich udziałowców, dyrektorów, członków zarządu i pracowników (zwanych łącznie "Grupą zwolnioną z odpowiedzialności") przed wszelkimi roszczeniami lub orzeczeniami, w tym wszelkimi powiązanymi opłatami prawnymi, wydatkami i wydatkami faktycznie poniesionymi, wynikającymi z naruszenia niniejszej Umowy przez Podmiot Stowarzyszony lub któregokolwiek z Podpartnerów lub skorzystania przez Podmiot Stowarzyszony z jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek działania lub zaniechanie Partnera, Podpartnera lub kogokolwiek, za kogo Partner jest prawnie odpowiedzialny, w tym między innymi wszelkie szkody, straty, wynikowe lub inne, powstałe w jakikolwiek sposób (w tym wynikające z lub uboczne z jakąkolwiek odpowiedzialnością lub innym pozwem, roszczeniem, żądaniem lub innym wniesionym powództwem) w wyniku jakiegokolwiek działania lub zaniechania Partnera lub jakiejkolwiek osoby, za którą Partner jest prawnie odpowiedzialny, niezależnie od tego, czy Grupa zwolniona z odpowiedzialności lub którakolwiek z nich została wskazana jako strona pozwana w takim postępowaniu oraz czy Grupa zwolniona z odpowiedzialności lub którakolwiek z nich jest zarzucana zaniedbaniu lub w inny sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody lub obrażenia osób lub mienia. Zobowiązanie Partnera do obrony i odszkodowania określone w niniejszym paragrafie pozostanie w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu i nie będzie w żaden inny sposób ograniczone przez żaden inny warunek niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej Umowy. Program może, według własnego uznania, przejąć wyłączną obronę i kontrolę nad wszelkimi sprawami, które w przeciwnym razie podlegałyby odszkodowaniu ze strony Partnera. Program może uczestniczyć w obronie przed wszelkimi roszczeniami, co do których nie przejmuje obrony i kontroli, a Partner nie będzie rozstrzygał takich roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Programu.

Poufność

Program lub jego dyrektorzy mogą od czasu do czasu ujawniać Partnerowi pewne informacje związane z działalnością Programu lub klientom, podmiotom stowarzyszonym, zależnym, Podmiotom stowarzyszonym, Podmiotom stowarzyszonym, agentom lub pracownikom Programu; plany, strategie i metody biznesowe i marketingowe, które mogą nie być standardową praktyką branżową lub które nie są powszechnie znane w branży; lub opracowania, wykresy, plany, opowieści lub kompilacje informacji biznesowych i przemysłowych uzyskanych lub przygotowanych przez Program lub w jego imieniu (wszystkie zwane łącznie "Informacjami poufnymi"). Partner przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne będą przekazywane według wyłącznego uznania Programu i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie zobowiązuje Programu, jego dyrektorów, agentów lub pracowników do ujawnienia lub udzielenia Partnerowi dostępu do jakichkolwiek Informacji Poufnych.

O ile Program nie wyrazi na to wyraźnej pisemnej zgody, Partner zobowiązuje się i zgadza się:

 • wykorzystywania Informacji poufnych wyłącznie do celów wyraźnie określonych w niniejszej Umowie;
 • oraz że żadne Informacje poufne nie zostaną ujawnione osobom trzecim, podmiotom stowarzyszonym, zależnym, Podpodmiotom stowarzyszonym, agentom lub pracownikom Podmiotu stowarzyszonego bez uprzedniej pisemnej zgody Programu, która może zostać bezzasadnie i arbitralnie wstrzymana.

Partner przyjmuje do wiadomości, że Program pozostaje jedynym i wyłącznym właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w Informacjach Poufnych. Partner zgadza się, że Informacje Poufne nie będą kopiowane ani w inny sposób powielane bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Programu.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy lub w inny sposób na żądanie Programu, Partner zgadza się niezwłocznie dostarczyć do Programu wszystkie notatki, dane, taśmy, elementy referencyjne, szkice, rysunki, memoranda, zapisy, dyskietki, korespondencję elektroniczną w dowolnej formie oraz wszelkie inne materiały w jakikolwiek sposób odnoszące się do jakichkolwiek Informacji Poufnych będących w posiadaniu Partnera lub któregokolwiek z podmiotów stowarzyszonych, podmiot zależny, Partner podrzędny, agent lub pracownik Partnera.

Partner przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

 • postanowienia niniejszego paragrafu oraz umowa zawarta z nim przez Partnera mają zasadnicze znaczenie i stanowią istotną zachętę dla Programu do zawarcia niniejszej Umowy;
 • postanowienia niniejszego punktu będą interpretowane niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy, a istnienie jakiegokolwiek roszczenia lub podstawy powództwa, jakie Partner może mieć przeciwko Programowi, niezależnie od tego, czy opiera się na niniejszej Umowie, czy w inny sposób, nie stanowi obrony przed egzekwowaniem przez Program postanowień niniejszego punktu;
 • jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego punktu spowodowałoby nieodwracalne szkody dla Programu, w przypadku których odszkodowanie może nie być wystarczającym zadośćuczynieniem, w związku z czym Partner zgadza się, że w przypadku takiego naruszenia Program będzie uprawniony dochodzić oprócz wszelkich innych praw przysługujących Programowi na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób wynikających z prawa lub zasad słuszności, zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego przeciwko Partnerowi bez konieczności wykazania rzeczywistej szkody;
 • i niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy, niniejsza sekcja pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy, niezależnie od przyczyny. Partner zgadza się zabezpieczyć i chronić Program przed wszelkimi stratami, kosztami lub wydatkami, w tym kosztami sądowymi i opłatami prawnymi na zasadzie prawnika i własnego klienta, które Program może ponieść jako bezpośredni lub pośredni wynik nieuprawnionego ujawnienia Informacji Poufnych przez Partnera lub jakąkolwiek osobę, za którą Partner jest odpowiedzialny, w prawie.

Zakaz konkurencji

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez okres sześciu (6) miesięcy po jej zakończeniu, Partner nie będzie w żaden sposób dążył do podważenia dobrej woli Programu, a w szczególności nie będzie, bezpośrednio lub pośrednio: (1) zabiegać lub nakłaniać lub próbować nakłaniać lub nakłaniać do pracy poza Programem; (2) nakłaniać, nakłaniać lub próbować nakłaniać lub nakłaniać któregokolwiek z pracowników Programu do podjęcia pracy w Partnerze lub u konkurenta Programu; lub (3) bezpośrednio lub pośrednio zawierać jakichkolwiek umów lub kontraktów, pisemnych lub innych, z jakimkolwiek Klientem lub w inny sposób świadczyć usługi na rzecz osób trzecich dla ostatecznej korzyści Klienta, które w opinii Programu mogłyby konkurować z jakimikolwiek usługami świadczonymi przez Program na rzecz tego Klienta.

Brak zrzeczenia się praw

Niewyegzekwowanie przez Program ścisłego wykonania przez Partnera któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa Programu do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy. Żadne modyfikacje, uzupełnienia, usunięcia lub interliencje niniejszej Umowy nie są dozwolone ani nie będą uznawane przez Program. Żaden z naszych pracowników ani agentów nie jest upoważniony do wprowadzania lub wyrażania zgody na jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy lub jej warunków.

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności

Program zrzeka się wszelkich gwarancji, warunków, oświadczeń, odszkodowań i gwarancji w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy, wyraźnej lub dorozumianej (w tym między innymi wszelkich gwarancji rentowności, zadowalającej jakości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszalności). Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy, Program dodatkowo zrzeka się wszelkich zobowiązań i odpowiedzialności ze strony Programu i osób, za które jest on prawnie odpowiedzialny, za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi szkody pośrednie, szczególne i wtórne, honoraria adwokackie i biegłych oraz koszty sądowe (nawet jeśli Program został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, opłat lub kosztów), wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych. W żadnym wypadku Program nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera za jakiekolwiek szkody wynikowe, pośrednie, szczególne, karne lub przypadkowe lub utracone zyski Partnera lub jego następców prawnych lub cesjonariuszy (w tym między innymi roszczenia z tytułu utraty wartości firmy, korzystania lub polegania na usługach świadczonych na mocy niniejszej Umowy, wstrzymania innych prac lub utraty wartości innych aktywów) wynikających z naruszenia lub braku wyraźnej lub dorozumianej gwarancji, naruszenie umowy, wprowadzenie w błąd, zaniedbanie, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu czynu niedozwolonego lub w inny sposób. Nie ograniczając powyższego, Program nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub opóźnienia wynikające z jakichkolwiek działań rządowych, pożaru, powodzi, powstania, trzęsienia ziemi, awarii zasilania, zamieszek, eksplozji, embarga, strajków, legalnych lub nielegalnych, niedoborów siły roboczej lub materiałów, wszelkiego rodzaju przerw w transporcie, spowolnienia pracy, działań lub braku działania Partnera lub osób trzecich, sprzętu lub oprogramowania Partnera i/lub sprzętu stron trzecich lub jakiegokolwiek innego stanu wpływającego na produkcję lub dostawę w jakikolwiek sposób pozostający poza kontrolą Programu.

Wypowiedzenie

Program może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, za sześciogodzinnym (6) wypowiedzeniem przekazanym Partnerowi. Partner może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z zachowaniem czterdziestoośmiogodzinnego (48) okresu wypowiedzenia w Programie. Po wypowiedzeniu Partner musi usunąć wszystkie banery/ikony Programu ze strony Partnera i wyłączyć wszystkie linki ze strony Partnera do wszystkich Stron Partnerów Paripesa. Wszelkie prawa i licencje udzielone Partnerowi w niniejszej Umowie wygasają ze skutkiem natychmiastowym. Partner zwróci do Programu wszelkie informacje poufne oraz wszystkie ich kopie znajdujące się w jego posiadaniu, pod jego opieką i kontrolą oraz zaprzestanie korzystania ze Znaków Programu.

Ogólne

Program może dokonać cesji niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Partnera. Partner nie może dokonać cesji niniejszej Umowy bez wyraźnej pisemnej zgody Programu.

Program zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub modyfikacji niniejszej Umowy w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu, według własnego uznania. Najnowsza wersja niniejszej Umowy zostanie opublikowana tutaj. Chociaż Program może powiadomić Partnera o istotnych zmianach w niniejszej Umowie, Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za informowanie się o wszelkich takich zmianach lub poprawkach. Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty ("Zawiadomienie") dozwolone lub wymagane przez niniejszą Umowę będą miały formę pisemną i będą przekazywane osobiście lub przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną do strony otrzymującej na adres podany Programowi przez Podmiot Stowarzyszony na jego koncie w Programie. Każde takie Zawiadomienie zostanie uznane za otrzymane w dniu, w którym zostało przesłane faksem lub pocztą elektroniczną lub dostarczone. Żaden warunek niniejszej Umowy nie zostanie uznany za uchylony, a żadne naruszenie nie będzie usprawiedliwione, chyba że takie zrzeczenie się lub zgoda usprawiedliwiająca naruszenie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony.

W przypadku, gdy jakikolwiek warunek, przymierze lub warunek niniejszej Umowy zostanie uznany za nieokreślony, nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny przez sąd właściwy, niniejsza Umowa w odniesieniu do pozostałych warunków, zobowiązań lub warunków pozostanie w mocy.

Niniejsza Umowa będzie obowiązywać i będzie wiążąca dla odpowiednich następców prawnych, spadkobierców i cesjonariuszy zarówno Programu, jak i Partnera. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne oświadczenia, negocjacje, porozumienia i umowy, ustne lub pisemne.

Niniejsza Umowa została sporządzona w formie pisemnej i jest dostępna wyłącznie w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między znaczeniem jakichkolwiek przetłumaczonych wersji niniejszej umowy, znaczenie niniejszej wersji w języku angielskim ma pierwszeństwo.