Regler och villkor

Dessa villkor ("Avtalet") reglerar ditt deltagande som medlem ("Dotterbolaget") i Paripesa Partners Company ("Programmet"). Affiliaten förbinder sig till och samtycker till att vara bunden av detta avtal, och de bifogade scheman, som ändras av programmet från tid till annan.

Definitioner

"Kund" avser en kund av programmet.

"Erbjudande" avser ett kampanjerbjudande som publiceras av programmet på programmets webbplats, i ett e-postmeddelande eller bådadera, som anger ett reklamerbjudande på uppdrag av en kund och som innehåller sådana ytterligare villkor som kunden och programmet, efter eget gottfinnande, anser nödvändiga från tid till annan.

"Programwebbplats" avser webbplatsen för Programmet som drivs av PariPesa Partners och som finns på https://paripesapartners.com.

"Sub-affiliate" avser en oberoende tredje part som anlitats av affiliaten.

Riktlinjer för programmet

Paripesa Partners kommer att tillåta affiliaten att delta i programmet, under förutsättning att villkoren i detta avtal och i alla policyer som fastställs av programmet, från tid till annan, och införlivas genom hänvisning i detta avtal.

Partnern kommer att få ett unikt användarnamn och lösenord för att få tillgång till Programwebbplatsen, och ingen av dessa får användas av någon annan person än Partnern.

Om affiliaten är en individ och inte en handelsenhet, för att kunna registrera sig och delta som affiliate, måste han/hon vara över arton (18) år och/eller över myndighetsåldern om han/hon bor och/eller bedriver verksamhet i stater, provinser eller länder där myndighetsåldern är högre än arton (18) år.

Affiliaten kan anlita Sub-Affiliates för att distribuera Erbjudanden i enlighet med Programmet, förutsatt att:

 • Partnern har skriftligt godkännande från Programrepresentanten att ingå avtal med Sub-Affiliates; ett verifierbart namn, adress och telefonnummer för varje Sub-affiliate levereras till Programmet omedelbart på begäran;
 • den föreslagna Sub-affiliaten samtycker, i en form som är tillfredsställande för Programmet, att följa detta Avtal och Programpolicyerna, som kan ändras från tid till annan; och inte vid något tillfälle kommer Affiliaten att anlita en Sub-Affiliate som, enligt Programmets uppfattning, sannolikt kommer att ge Programmets rykte eller ställning dåligt rykte eller ställning eller på annat sätt är olämplig.

Varje överträdelse av en Sub-affiliate av Sub-affiliate-bestämmelserna kommer att anses vara ett brott mot detta Avtal av Affiliaten.

Programmet kan, efter eget gottfinnande, bekräfta eller på annat sätt verifiera eller kontrollera sanningshalten och riktigheten i all registreringsinformation som tillhandahålls av affiliate. Om programmet vid något tillfälle, efter eget gottfinnande, fastställer att affiliatens registreringsinformation är vilseledande, felaktig eller osanningsenlig, kan programmet begränsa, neka eller avsluta affiliatens konto, affiliatens tillgång till och användning av och/eller eventuella fördelar som härrör från affiliatens deltagande i programmet; Programmet kan också hålla inne betalning av provisioner och/eller andra avgifter som kan förfalla eller förfalla till betalning till affiliaten.

Det är uttryckligen överenskommet att parterna genom detta avtal avser att upprätta en relation mellan programmet och dotterbolaget, men att det inte är någon av parternas avsikt att genomföra ett joint venture eller att göra dotterbolaget i något avseende till en agent, anställd eller partner till programmet. Parterna är uttryckligen överens om att de är oberoende entreprenörer och att detta avtal inte på något sätt skapar ett partnerskap enligt Partnership Act, R.S.B.C. 1996, c.348, och parterna har inte heller beviljat varandra någon rätt eller befogenhet att ta på sig eller skapa någon ansvarsskyldighet, uttrycklig eller underförstådd, på den andra partens vägnar eller i dennes namn. eller att binda den andra på något sätt.

Det är vidare överenskommet att Affiliaten inte har någon befogenhet att skapa eller ta på sig någon skyldighet i Programmets namn eller för dess räkning, uttrycklig eller underförstådd, eller att agera eller utge sig för att agera som dess agent eller representant för något som helst ändamål och Affiliaten ska inte utge sig för att ha någon sådan behörighet.

Programmet kan, efter eget gottfinnande, bekräfta eller på annat sätt verifiera eller kontrollera sanningshalten och riktigheten i all registreringsinformation som tillhandahålls av affiliate. Om programmet vid något tillfälle, efter eget gottfinnande, fastställer att affiliatens registreringsinformation är vilseledande, felaktig eller osanningsenlig, kan programmet begränsa, neka eller avsluta affiliatens konto, affiliatens tillgång till och användning av och/eller eventuella fördelar som härrör från affiliatens deltagande i programmet; Programmet kan också hålla inne betalning av provisioner och/eller andra avgifter som kan förfalla eller förfalla till betalning till affiliaten.

Partnern kommer endast att använda Programmets godkända reklammaterial (banners, html-utskick, redaktionella kolumner, bilder och logotyper) och kommer inte att ändra deras utseende eller hänvisa till Programmet i något annat reklammaterial än det som är tillgängligt från https://paripesapartners.com. Utseendet och syntaxen för hypertextöverföringslänkarna är utformade och utsedda av programmet och utgör den enda auktoriserade och tillåtna representationen av webbplatserna. Användningen av partnerns eget innehåll (banners, html-utskick, redaktionella kolumner, bilder och logotyper) kan endast vara möjlig efter skriftligt godkännande från programrepresentanten. Affiliate kommer att vara ensamt ansvarig för utveckling, drift och underhåll av affiliate-webbplatsen och för allt material som visas på affiliate-webbplatsen. Sådant ansvar inkluderar, men är inte begränsat till, den tekniska driften av affiliate-webbplatsen och all relaterad utrustning; skapa och publicera produktrecensioner, beskrivningar och referenser på affiliate-webbplatsen och länka dessa beskrivningar till programwebbplatsen; riktigheten och lämpligheten av material som publiceras på affiliate-webbplatsen; och se till att material som publiceras på affiliate-webbplatsen inte kränker eller gör intrång i någon tredje parts rättigheter och inte är ärekränkande eller på annat sätt olagligt. Programmet frånsäger sig allt ansvar för sådana frågor. Utöver vad som anges i detta avsnitt får partnern inte hyra ut i andra hand, hyra ut, leasa, sälja, återförsälja, lägga ut eller serva något erbjudande, och alla försök att göra detta ska vara ogiltiga.

Partnern kan beviljas en icke-exklusiv, icke-överförbar licens under detta avtals giltighetstid att använda programmets handelsnamn, varumärken, servicemärken, logotyper och andra beteckningar endast genom skriftligt godkännande från programrepresentanten endast i samband med visningen av reklammaterialet på partnerns webbplats. Denna licens kan inte underlicensieras, överlåtas eller på annat sätt överföras av Dotterbolaget. Dotterbolagets rätt att använda märkena är begränsad till och härrör endast från denna licens. Dotterbolaget ska inte hävda ogiltigheten, ogenomförbarheten eller bestrida äganderätten till märkena i någon åtgärd eller något förfarande av något slag eller natur, och ska inte vidta några åtgärder som kan skada programmets rättigheter till märkena, göra dem generiska eller på annat sätt försvaga deras giltighet eller minska deras tillhörande goodwill.

Erbjudande

Erbjudanden kommer att publiceras på programwebbplatsen.

Programmet ger partnern en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att ladda ner erbjudanden från programmets webbplats och att publicera dem på partnerns webbplatser och i e-postkorrespondens som skickas av partnern, vilket måste ske i enlighet med detta avtal, programpolicyerna, som ändras från tid till annan, och de ytterligare villkor som bifogas vart och ett av de nämnda erbjudandena.

Affiliaten samtycker till att inte modifiera, ändra, förvränga eller försköna Erbjudandet eller någon del av Erbjudandet, inklusive men inte begränsat till text eller bilder som tillhandahålls av eller på uppdrag av Programmet eller Kunden på något sätt, direkt eller indirekt, utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från Programmet.

Betalningar

Programmet kommer att betala ut en provision ("Provisionen") till Affiliaten, beräknad i enlighet med de betalningsvillkor som anges i varje Erbjudande som publiceras av Programmet på Programmets webbplats. Programmet tillämpar Revenue Share, CPA, Hybrid-betalningsplaner efter eget gottfinnande beroende på volymen och kvaliteten på trafiken som affiliaten skickar, om inte annat överenskommits.

Oaktat den valda betalningsmetoden (t.ex. PayPal, webmoney etc.) ska affiliaten förse programmet med sina faktiska bankuppgifter. Provisioner kommer att betalas ut till Affiliaten först efter att Programmet har mottagit betalning från Kunden med avseende på ett sådant Erbjudande som publicerats i Programmets online-rapporteringssystem.

Programmet kan, efter eget gottfinnande och från tid till annan, välja att gå vidare till affiliate-delen eller alla provisioner innan betalning mottas från kunden, men under inga omständigheter kommer programmet att vara skyldigt att göra det.

Affiliaten bekräftar och samtycker till att utbetalning av provisioner kan försenas om affiliaten inte har försett programmet med aktuella uppgifter i enlighet med detta avtal och att programmet under inga omständigheter kommer att vara ansvarigt gentemot affiliaten för eventuella förluster, kostnader eller utgifter som affiliaten direkt eller indirekt ådrar sig till följd av en sådan försening. Minsta belopp som kan betalas till partnern under en viss faktureringsperiod måste överstiga 30,00 USD (trettio US-dollar). Provisioner som ska betalas av programmet till en affiliate kommer inte att löpa ränta.

Betalningar till en affiliate i enlighet med detta avsnitt kommer att baseras på de register som förs av programmet och rapporteras i programmets online-rapporteringssystem och granskas av kunderna, från tid till annan.

God tro

Affiliaten kommer inte medvetet att dra nytta av känd eller misstänkt trafik som inte genererats i god tro, oavsett om den faktiskt orsakar skada på programmet eller inte. Programmet förbehåller sig rätten att hålla inne alla belopp som annars skulle ha betalats till Affiliaten enligt detta Avtal om vi har rimlig anledning att tro på sådan trafik.

Programmet förbehåller sig rätten att hålla inne affiliate-betalningar och/eller stänga av eller stänga konton där anslutna kunder upptäcks missbruka Paripesa Partners erbjudanden eller kampanjer, oavsett om de är medvetna om det med eller utan affiliatens vetskap.

Bedrägeri

Om Programmet fastställer, efter eget gottfinnande, att Affiliaten eller Sub-Affiliaten har engagerat sig i någon aktivitet som Programmet anser vara bedräglig eller som kan ge Programmet rykte eller ställning dåligt rykte eller anseende antingen hos allmänheten eller hos Programmets kunder eller potentiella kunder, eller på annat sätt att Affiliaten eller Sub-Affiliate har deltagit i aktiviteter som kan anses vara bedrägliga, Programmet kan men kommer inte att vara skyldigt att (a) stänga av eller avsluta affiliatens medlemskap i programmet, utan förvarning och (b) släppa information om affiliatens identitet och plats till tredje part om det krävs för att verkställa dessa villkor.

I händelse av en avstängning eller uppsägning kommer eventuell provision som ska betalas till affiliaten vid tidpunkten för avstängningen eller uppsägningen att anses vara förverkad.

I detta avtal omfattar bedräglig verksamhet men är inte på något sätt begränsad till:

 • aktivitet av Affiliaten eller någon som Affiliaten enligt lag är ansvarig för som direkt eller indirekt är avsedd att blåsa upp provisionerna som ska betalas till Affiliaten;
 • generering av leads på annat sätt än genom en mekanism som godkänts av programmet;
 • aktivitet av Affiliaten eller någon som Affiliaten enligt lag är ansvarig för som inte är i enlighet med Programmet;
 • all skräppostaktivitet och aktivitet som av kunden, efter eget gottfinnande, bedöms vara bedräglig.

Programmet kan när som helst granska Affiliaten i efterlevnadssyfte. Affiliaten samtycker till att förse Programmet med all rimlig information som är nödvändig för att genomföra en utredning av Affiliatens efterlevnad av lagen och detta Avtal.

Paripesa Partners är förbjudna att marknadsföra Vadslagningsföretaget genom skräppost, kontextuell reklam som nämner Paripesa Partners varumärke och ClickUnder/PopUnder-typer av reklam. Om sådana åtgärder upptäcks kommer affiliatens personliga konto att stängas, eventuella upplupna medel kommer att annulleras och provisionsavgifter kommer att hållas inne. Det är också förbjudet att använda falsk information om spelbolaget och bonusar.

Affiliate-partners till Paripesa-företaget är strängt förbjudna att ha spelkonton och satsa på dem. Regeln kommer att gälla både för konton som registrerats med hjälp av sin egen värvningslänk och för alla andra konton från vilka spel gjordes.

Om sådana konton upptäcks hos en partner förbehåller sig företaget rätten att omedelbart och ensidigt avbryta partnerskapet och blockera överträdarens konto i affiliateprogrammet utan möjlighet att ta ut den återstående provisionen och eventuella belopp som vunnits genom placering av insatser.

Avtal, utfästelser och garantier

Affiliaten intygar och garanterar att:

 • den har befogenhet och kapacitet att ingå och vara bunden av detta avtal;
 • såvitt den vet finns det inga befintliga, pågående eller hotande anspråk eller åtgärder som pågår mot Affiliaten;
 • ingen av dotterbolagets webbplatser innehåller falsk eller vilseledande reklam eller någon maskinläsbar kod, inklusive, men inte begränsat till, virus, trojanska hästar, verk eller andra självkörande program;
 • den äger eller har laglig rätt att använda och distribuera allt innehåll, upphovsrättsskyddat material, produkter och tjänster som visas på eller via dess webbplats eller webbplatser och i dess e-post;
 • och det är nu inte en part i något avtal eller affärsförhållande som kan komma i konflikt med detta avtal.

Affiliaten förbinder sig och samtycker till att:

 • det kommer alltid att följa alla lagar som är tillämpliga i den jurisdiktion där Affiliaten är belägen och även där Affiliaten direkt eller indirekt bedriver sin verksamhet eller marknadsför ett Erbjudande;
 • det inte kommer att ingå något avtal eller någon affärsrelation eller på annat sätt ådra sig någon skyldighet som, enligt programmets uppfattning, kan strida mot detta avtal;
 • det kommer alltid att följa villkoren i detta avtal och programpolicyerna, som uppdateras, ändras och ersätts av programmet, från tid till annan, efter eget gottfinnande;
 • det kommer inte, utan uttryckligt skriftligt medgivande från programmet, att använda eller tillåta någon person som det enligt lag är ansvarig för att använda några tredje parts handelsnamn eller varumärken;
 • det inte kommer att publicera på någon webbplats eller skicka i något e-postmeddelande en universell resurslokaliserare eller annan länk till något innehåll eller på annat sätt engagera sig i eller tolerera någon praxis som, enligt programmets uppfattning, är bedräglig, ärekränkande, ärekränkande, kränkande, våldsam, skadlig, obscen, sannolikt kommer att ge programmets rykte eller ställning dåligt rykte, eller som på annat sätt skulle vara olagligt.
 • det kommer alltid att följa villkoren i alla avtal eller policyer som fastställts av ett erbjudande i vilket affiliaten väljer att delta;
 • den kommer alltid att följa bestämmelserna i CAN-SPAM-lagen från 2003, med ändringar eller ersättningar, från tid till annan;
 • Användaren kommer inte att publicera något innehåll som relaterar till Erbjudandet i någon nyhetsgrupp, chattrum, anslagstavla eller "blogg" på Usenet (med undantag för chattrum, anslagstavla eller blogg som drivs eller huvudsakligen ägs av Partnern) utan uttryckligt skriftligt medgivande från Programmet;
 • Det kommer att ansvara för utveckling, drift och underhåll av sin webbplats eller webbplatser och e-post, inklusive utan begränsning den tekniska driften av dessa, skapandet, publiceringen och riktigheten av allt innehåll som publiceras på en sådan webbplats eller webbplatser eller i någon e-post;
 • det kommer inte att på något sätt försöka ändra, modifiera, eliminera, dölja eller på annat sätt göra obrukbara eller ineffektiva taggar, källkoder, länkar, pixlar, moduler eller andra data som tillhandahålls av eller erhålls från programmet;
 • den kommer inte att "rama in" eller "spegla" någon del av några sidor som kunden är värd för om det inte uttryckligen tillåts av programmet och kunden;
 • det kommer inte att ändra något webbplats- eller e-postinnehåll som tillhandahålls av programmet; och det kommer när som helst och från tid till annan att förse programmet med en skriftlig bekräftelse på en giltig adress, telefonnummer, e-postadress och sådan annan identifierande eller finansiell information som programmet rimligen kan kräva.

Skadeersättning

Affiliaten förbinder sig till och samtycker till att gottgöra och hålla Programmet, dess moderbolag och deras respektive aktieägare, styrelseledamöter, tjänstemän och anställda (kollektivt "Skadeslösa gruppen") skadeslösa från och mot alla anspråk eller domar, inklusive alla tillhörande juridiska avgifter, utgifter och utlägg som faktiskt uppstått, som uppstår till följd av brott mot detta avtal av affiliaten eller någon sub-affiliate eller utövandet av någon rättighet enligt detta avtal eller någon handling av affiliaten eller försummelse av Affiliaten, en Sub-Affiliate eller någon för vilken Affiliaten enligt lag är ansvarig, inklusive men inte begränsat till eventuella skador, förluster, följdskador eller annat, som uppstår på något sätt (inklusive de som uppstår från eller är förknippade med något ansvar eller annan stämning, anspråk, krav eller annan åtgärd som väckts) som en konsekvens av någon handling eller underlåtenhet av Affiliaten eller någon person för vilken Affiliaten är juridiskt ansvarig, oavsett om den skadeslösa koncernen eller någon av dem är namngiven som svarande i ett sådant förfarande och oavsett om den skadeslösa koncernen eller någon av dem påstås vara försumlig eller på annat sätt ansvarig för skada på person eller egendom. Affiliatens skyldighet att försvara och gottgöra enligt vad som anges i denna paragraf kommer att överleva uppsägning av detta avtal av någon anledning och kommer inte på annat sätt att begränsas av något annat villkor i detta eller något annat avtal. Programmet kan, efter eget val efter eget gottfinnande, åta sig det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse av Affiliate. Programmet kan delta i försvaret av alla anspråk som det inte tar på sig försvar och kontroll över, och Affiliate ska inte lösa något sådant anspråk utan programmets skriftliga medgivande i förväg.

Sekretess

Programmet eller dess chefer kan, från tid till annan, lämna ut viss information till dotterbolaget som rör programmets verksamhet eller till programmets kunder, filialer, dotterbolag, filialer, agenter eller anställda; Affärs- och marknadsföringsplaner, strategier och metoder som kanske inte är gängse branschpraxis eller som inte är allmänt kända i branschen. eller studier, diagram, planer, berättelser eller sammanställningar av affärs- och industriinformation som förvärvats eller utarbetats av eller på uppdrag av programmet (alla gemensamt kallade "konfidentiell information"). Partnern bekräftar att konfidentiell information kommer att tillhandahållas efter programmets eget gottfinnande, och ingenting i detta avtal förpliktar programmet, dess chefer, agenter eller anställda att avslöja eller ge partnern tillgång till konfidentiell information.

Om det inte uttryckligen har godkänts skriftligen av programmet, förbinder sig och samtycker affiliaten till att:

 • att endast använda den konfidentiella informationen för de ändamål som uttryckligen avses i detta avtal;
 • och att ingen konfidentiell information kommer att lämnas ut till någon tredje part, dotterbolag, dotterbolag, sub-affiliate, agent eller anställd hos affiliaten utan föregående skriftligt medgivande från programmet, vilket kan undanhållas på ett orimligt och godtyckligt sätt.

Dotterbolaget bekräftar att programmet förblir den enda och exklusiva ägaren av alla rättigheter, titlar och intressen i och till den konfidentiella informationen. Partnern samtycker till att den konfidentiella informationen inte kommer att kopieras eller på annat sätt reproduceras utan uttryckligt skriftligt medgivande från programmet.

Vid uppsägning av detta avtal, eller på annat sätt på begäran av programmet, samtycker partnern till att omedelbart leverera alla anteckningar, data, band, referensobjekt, skisser, ritningar, promemorior, register, disketter, elektronisk kommunikation i någon form och annat material som på något sätt relaterar till någon av de konfidentiella uppgifterna i besittning av partnern eller något dotterbolag, dotterbolag, dotterbolag, agent eller anställd hos dotterbolaget.

Affiliaten bekräftar och samtycker till att:

 • bestämmelserna i detta avsnitt och dotterbolagets avtal med detsamma är av väsentlig betydelse och utgör ett väsentligt incitament för programmet att ingå detta avtal;
 • bestämmelserna i detta avsnitt ska tolkas oberoende av någon annan bestämmelse i detta avtal, och förekomsten av något anspråk eller grund för talan som dotterbolaget kan ha mot programmet, oavsett om det grundar sig på detta avtal eller på annat sätt, ska inte utgöra ett försvar mot programmets tillämpning av bestämmelserna i detta avsnitt;
 • varje överträdelse av detta avsnitt skulle orsaka irreparabel skada på programmet för vilket skadestånd kanske inte är en tillräcklig gottgörelse, och dotterbolaget samtycker därför till att i händelse av ett sådant brott kommer programmet att ha rätt att söka, utöver alla andra rättigheter som tillkommer programmet enligt detta avtal eller på annat sätt i lag eller rättvisa, föreläggande mot Affiliaten utan att behöva bevisa faktiska skador;
 • och utan hinder av andra bestämmelser i detta avtal ska detta avsnitt fortsätta att gälla efter uppsägning av detta avtal, oavsett orsak. Affiliaten samtycker till att gottgöra och hålla Programmet skadeslöst mot alla förluster, kostnader eller utgifter, inklusive rättegångskostnader och juridiska avgifter på advokat- och egen klientbasis, som Programmet kan ådra sig som ett direkt eller indirekt resultat av obehörigt avslöjande av den konfidentiella informationen av Affiliaten eller någon person som Affiliaten är ansvarig för, i lag.

Icke-konkurrens

Under detta avtals giltighetstid och under en period av sex (6) månader därefter kommer affiliaten inte på något sätt att försöka underminera programmets goodwill, och i synnerhet kommer affiliaten inte, direkt eller indirekt: (1) att värva eller locka eller försöka värva eller locka, arbeta bort från programmet; (2) värva eller locka eller försöka värva eller locka någon av de anställda i programmet att gå in i arbetsförmedling hos dotterbolaget eller en konkurrent till programmet; eller (3) direkt eller indirekt ingå något avtal eller kontrakt, skriftligt eller på annat sätt, med någon kund eller på annat sätt tillhandahålla tjänster till någon tredje part till förmån för en kund som, enligt programmets uppfattning, kan konkurrera med alla tjänster som programmet tillhandahåller till den kunden.

Icke-avstående

Programmets underlåtenhet att genomdriva Dotterbolagets strikta efterlevnad av någon bestämmelse i detta Avtal kommer inte att utgöra ett avstående från Programmets rätt att senare genomdriva en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse i detta Avtal. Inga ändringar, tillägg, strykningar eller interlineationer av detta avtal är tillåtna eller kommer att erkännas av programmet. Ingen av våra anställda eller agenter har någon befogenhet att göra eller samtycka till några ändringar eller modifieringar av detta avtal eller dess villkor.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

Programmet frånsäger sig alla garantier, villkor, utfästelser, skadestånd och garantier med avseende på alla frågor, vare sig uttryckliga eller underförstådda (inklusive utan begränsning alla garantier om lönsamhet, tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång). Utan hinder av andra bestämmelser i detta avtal frånsäger sig programmet dessutom alla skyldigheter och allt ansvar från programmets sida och de för vilka det enligt lag är ansvarigt för eventuella skador, inklusive, men inte begränsat till, indirekta, särskilda och följdskador, advokat- och expertarvoden och rättegångskostnader (även om programmet har informerats om möjligheten till sådana skador, avgifter eller kostnader), som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal. Under inga omständigheter kommer programmet att vara ansvarigt gentemot affiliaten för några följdskador, indirekta, särskilda, bestraffande eller oförutsedda skador eller utebliven vinst för affiliaten eller affiliatens efterträdare eller övertagare (inklusive utan begränsning anspråk för förlust av goodwill, användning av eller tillit till de tjänster som tillhandahålls nedan, stopp av annat arbete eller nedskrivning av andra tillgångar) som uppstår på grund av brott eller misslyckande med uttrycklig eller underförstådd garanti, avtalsbrott, felaktig framställning, vårdslöshet, strikt skadeståndsansvar eller på annat sätt. Utan att begränsa det föregående, kommer Programmet inte att hållas ansvarigt för något fel eller försening till följd av statliga åtgärder, brand, översvämning, uppror, jordbävning, strömavbrott, upplopp, explosion, embargo, strejker oavsett om de är lagliga eller olagliga, arbetskrafts- eller materialbrist, transportavbrott av något slag, arbetsavmattning, åtgärder eller passivitet från Dotterbolaget eller tredje part, Dotterbolagets utrustning eller programvara och/eller utrustning från tredje part eller något annat tillstånd som påverkar produktion eller leverans på något sätt som ligger utanför programmets kontroll.

Uppsägning

Programmet kan när som helst säga upp detta avtal med sex (6) timmars varsel till dotterbolaget. Affiliaten kan säga upp detta avtal när som helst med fyrtioåtta (48) timmars varsel till programmet. Vid uppsägning måste partnern ta bort alla programmets banners/ikoner från sin webbplats och inaktivera alla länkar från partnerns webbplats till alla Paripesa Partners webbplatser. Alla rättigheter och licenser som ges till Affiliaten i detta Avtal ska omedelbart upphöra. Partnern kommer att återlämna all konfidentiell information till programmet och alla kopior av den i sin ägo, förvar och kontroll och kommer att upphöra med all användning av programmets märken.

Allmänt

Programmet kan överlåta detta avtal utan partnerns medgivande i förväg. Dotterbolaget får inte överlåta detta avtal utan uttryckligt skriftligt medgivande från programmet.

Programmet förbehåller sig rätten att när som helst, av vilken anledning som helst eller utan anledning alls, efter eget gottfinnande, ändra, eller ändra detta avtal. Den senaste versionen av detta avtal kommer att publiceras här. Även om Programmet kan meddela Partnern om väsentliga ändringar i detta Avtal, är det Affiliatens eget ansvar att hålla sig informerad om sådana ändringar eller tillägg. Alla meddelanden eller annan kommunikation ("Meddelande") som tillåts eller krävs enligt detta avtal kommer att vara skriftliga och ges genom personlig leverans eller överföras via fax eller e-post till den mottagande parten på den adress som tillhandahålls till programmet av partnern i dess programkonto. Ett sådant meddelande ska anses ha mottagits det datum då det översändes via fax eller e-post eller levererades. Inget villkor i detta avtal kommer att anses vara avstått och inget brott ursäktat, såvida inte ett sådant avstående eller samtycke som ursäktar brottet är skriftligt och undertecknat av båda parter.

I händelse av att något villkor, förbund eller villkor i detta avtal förklaras obestämd, ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart av en domstol som har jurisdiktion kommer detta avtal med avseende på de återstående villkoren, förbunden eller villkoren att fortsätta att gälla.

Detta avtal gäller till förmån för och är bindande för respektive efterträdare, arvtagare och övertagare av både programmet och dotterbolaget. Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på ämnet för detta avtal, ersätter alla tidigare eller samtidiga framställningar, förhandlingar, överenskommelser och avtal, muntliga eller skriftliga.

Detta avtal är skriftligt och finns endast tillgängligt på engelska. I händelse av avvikelser mellan innebörden av översatta versioner av detta avtal, ska innebörden av denna version på engelska ha företräde.